Antallet Covid-19-tilfeller passerer 4 millioner globalt

Den 31. desember 2019 varslet Wuhans helsekommisjon Verdens helseorganisasjons (WHO) Country Office [WHOs representasjon i Kina] om tilfeller av lungebetennelseslignende sykdommer av ukjent etiologi. På det tidspunktet var det førti tilfeller, hvorav 11 var alvorlig syke pasienter. Neste dag ba WHO om ytterligere informasjon fra de kinesiske myndighetene, for å bestemme risikoen for lokalsamfunnsoverføring.

Den 7. januar identifiserte de kinesiske myndighetene patogenet som forårsaket disse sykdommene som et nytt koronavirus, og de antydet at viruset hadde et pandemipotensial fordi ingen på planeten ville ha immunitet mot det. Noen dager senere ble virusets genomsekvens lastet opp i GenBank-sekvensdatabasen og dermed delt med verden. Den 11. januar rapporterte Xinhua News Agency om dødsfallet til en skrantende eldre mann med helseproblemer, som hadde gitt etter for komplikasjoner fra infeksjonen. Siden dengang har mer enn 4 millioner mennesker over hele kloden blitt infisert i løpet av de fire månedene som har passert, og 275 000 har omkommet.

Heading øverst: Daglig bekreftede Covid-19-tilfeller – undertekst: Antallet bekreftede tilfeller er lavere enn totalantallet av tilfeller. Hovergrunnen er begrenset testing. Heading under øverste plansje: Totalt bekreftede Covid-19-dødsfall per million innbyggere, 8. mai 2020 – undertekst: Begrenset testing og vanskeligheter med fastlegging av dødsårsak betyr at antallet bekreftede dødsfall kan være en unøyaktig angivelse av det faktiske antallet dødsfall av Covid-19. Under begge plansjer: Kilde – Europeiske Folkehelseetater (CDC) – Situasjoneoppdateringer globalt – sist oppdater 7. mai kl. 11:15 (London tid) – OurWorldInData.org/Coronavirus – CC BY

Selv om pandemien har rammet 212 land og territorier, har den virkelige tyngden av helsekrisen truffet de europeiske landene og USA hardest. Tilstrekkelig forvarslet, men minst forberedt, sløste de vekk uker etter WHOs erklæring om en internasjonal krise ved slutten av januar. De første månedene av epidemien i Kina synes nå å bleke i sammenligning, der viruset fra slutten av februar til midten av mars raskt begynte å kreve sin uttelling.

Ifølge nettstedet Our World in Data [Vår verden i data] har Belgia hatt 726 dødsfall per million innbyggere; Spania har hatt 558; Italia har rapportert 495; Storbritannia, 451; Frankrike, 398; Nederland, 309; Sverige, 301; og USA 229. Til sammenligning har Kina lidd bare litt over tre dødsfall per million innbyggere.

Likevel er disse dødelighetsrapportene under alle omstendigheter underestimeringer. Da helsevesenene i disse landene nådde nær-sammenbrudd, ble den relevante bokføringen av tilfeller hengende etter, eller tilfeller ble helt oversett. Mange mennesker ble vendt vekk fra sykehus bare for å forgå i deres egne hjem, hvor de smittet de som hadde omsorg for dem og dermed underbygde overføringen av pandemien dypere inn i lokalsamfunnene. Financial Times, basert på avisas analyse av totaltallet for omkomne av sykdommen og stigningen relatert fjorårets antall dødsfall i samme periode, satte uttellingen av Covid-19-dødsofre til 60 prosent høyere enn de offisielle tallene.

På nåværende tidspunkt står det syv-dager-rullende gjennomsnittet av nye dødsfall på 1 723 gjennomsnittlige daglige dødsfall for USA, og 568 gjennomsnittlige daglige dødsfall for Storbritannia. Disse kurvene viser en utplaning eller en nedgang. Det samme gjelder også for Italia, Spania og Frankrike, selv om alle disse tre nasjonene fremdeles har dødstall over 100 per dag. Land med bekymringsfulle trender inkluderer Brasil, med trender som nærmer seg 500 dødsfall per dag, med en doblingstid på anslagsvis syv dager. Canada nærmer seg 200 dødsfall per dag, da antallet der fortsetter å klatre jevnt. Russlands dødstall viser et økende utviklingsforløp. Landets absolutte antall er imidlertid fortsatt ganske lave i forhold til den daglige raten av tilfeller, som nå bare overgås av USA. Russland har passert USA i per capita testing.

Heading over: Dødelighetsraten vs. Totalt bekreftede Covid-19-dødsfall, 8. mai 2020 – undertekst: Dødelighetsraten (CFR) er relasjonen mellom bekreftede dødsfall og bekreftede tilfeller. Under et utbrudd av en pandemi er CFR et slett mål på sykdommens risiko for dødelighet. Dette forklarer vi detaljert på [URL] OurWorldData.org/Coronavirus. Under plansjen: Kilde – Europeiske Folkehelseetater – Global situasjonsoppdatering – Sist oppdatert 7. mai kl. 11:15 (London tid). Merk: Bare land med mer enn 100 bekreftede tilfeller er inkludert.

India, Peru og Ecuador ser også antallet daglig nye tilfeller og omkomne klatre. Likevel har de noen av de laveste antall tester per innbygger. Ecuador rapporterer et lite antall daglige dødsfall, men rapportene ser ut til å være grove underestimeringer. I følge Financial Times, med bare 245 offisielle Covid-19-relaterte dødsfall i Guayas-provinsen publisert fra 1. mars til 15. april, var det 10 200 overtallige dødsfall i løpet av denne perioden sammenlignet med tidligere år – en økning på mer enn 350 prosent.

Heading over: Totalantall Covid-19-tester per 1 000 innbyggere vs. BNP per capita – undertekst: Testingsraten er antallet tester per 1 000 innbyggere. BNP per capita er justert for prisforskjeller mellom land (uttrykt i internasjonale dollar). Under plansjen: Kilde – Offisielle data samlet av Our World in Data, Verdensbanken. Merk: For antall tester er det vesentlige forskjeller på tvers av land i form av enheter, hvorvidt eller ikke alle laboratorier er inkludert, graden av hvilke negative og ikke-avklarte prøver er medregnet, og andre anliggender. Detaljer for hvert land finnes på den lenkede siden.

Nasjoner klassifisert som øvre-middel og høy-inntektsland har hatt en uforholdsmessig stor andel av tilfeller og dødsfall. Dette er imidlertid et biprodukt av hvordan viruset ble overført på tvers av hele kloden, gjennom kommersiell flytrafikk direkte til byer i disse landene. Filogenetiske studier [‘phylogenetic studies’] har nitidig sporet spredningen av viruset til større byer i Europa og USA. Innen disse høyinntektslandene har de fattigste som bor i sterkt befolkede storbyområder og tette urbane sentre lidd de høyeste antall tilfelledødsfall. For tiden forblir New York City, Chicago og Los Angeles vektorer for pandemien i USA.

Som WHO gjentatte ganger har bemerket er pandemien i sine tidlige stadier. Etterhvert som de største byene i imperialistsentrene bringer epidemien under en viss grad av kontroll, begynner pandemien å forflytte seg til andre regioner. Disse inkluderer Øst-Europa, det indiske subkontinentet, de amerikanske kontinentene og Afrika. Disse regionene har lavest inntekt per capita. Uten en robust testkapasitet kan de snart være i en tilsvarende situasjon som Europa og USA, med viruset som raser taust gjennom lokalsamfunn. Den økonomiske uttellingen av den enorme sammentrekningen av verdensmarkedene vil bli hardest merket i regionene som mangler økonomiske ressurser for å dekke de grunnleggende medisinske behoven og som har den verste sosiale infrastrukturen.

I begynnelsen av april publiserte Oxfam en rapport som advarte for at det økonomiske utfallet av Covid-19-pandemien godt kunne presse en halv milliard flere mennesker ut i fattigdom, med mindre de rike nasjonene iverksetter hastige tiltak for å «redde» utviklingsland. Mer enn tre milliarder mennesker lever i fattigdom, og 25 prosent av klodens befolkning lider under matusikkerhet. «Men for fattige mennesker i fremvoksende land, som allerede kjemper for å overleve, er det nesten ingen sikkerhetsnett som forhindrer dem fra å falle ut i fattigdom,» skrev veldedighetsorganisasjonen.

Disse advarslene vil falle på finansoligarkenes døve ører. Til tross for rekordtap av arbeidsplasser i USA, der data publisert på fredag viser 20,5 millioner arbeidsplasser tapt i april og nesten 15 prosent av landets arbeidsstyrke som arbeidsledige, klatret [børsindeksen] Dow med 455,43 poengpunkter, for å avslutte handelsdagen på 24 331,32.

Som Kristina Hooper, global markedsstrategisjef for Invesco, sa: «Aksjer har blitt koblet fra økonomien.» Financial Times trekker frem de «raske aksjonene fra Federal Reserve, Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of Japan (BoJ)», som fortsetter å legge ut redningsplanker for markedene, og som forplikter seg til å kjøpe «et ubegrenset antall statlige verdipapirer [‘government securities’]». Sentralbankene og nasjonalregjeringene samarbeider med statene for å tvinge arbeidere tilbake til deres arbeidssteder, uavhengig av risikoen. Dette vil antenne nye bølger av pandemien, som det fremgår av utviklingen ved de amerikanske kjøttprosesseringsanleggene.

Afrika forblir fortsatt, til sammenligning, mindre påvirket av pandemien. Med 58 361 tilfeller på tvers av kontinentet og med bare 2 140 registrerte dødsfall, så Afrika bare 57 nye dødsfall på fredag, hovedsakelig i Egypt og Sør-Afrika. En studie fra WHOs regionale kontor for Afrika anslår imidlertid at dersom begrensingstiltak mislykkes, kan 83 000 til 190 000 mennesker omkomme og 29 til 44 millioner kan bli smittet i løpet av det første året av pandemien.

Den lavere dødelighets- og infeksjonsraten i WHO-estimatene tar i betraktning unike sosiale og miljømessige faktorer i Afrika som bremser for overføringen. De lavere overføringsratene betyr også at det vil være et langtrukket utbrudd som kan vare i flere år, og som forblir som et ulmende hotspot for fremtidige regionale og verdensomspennende utbrudd. Antallet mennesker som blir rammet av infeksjonen vil med sikkerhet overbelaste og etter all sannsynlighet overvelde disse nasjonenes helsetjenestekapasiteter.

______________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Loading