ලේඛනාගාරය

ලේඛනාගාරය, ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියේ සිංහල භාෂාවෙන් පල වූ සියලුම ලිපි දින අනුපිලිවෙලින් ගොනු කර දක්වයි.


ඔබට අවශ්‍ය ගොනුව තෝරා ගන්න.

2020

[ජන] [පෙබ]

2019

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2018

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2017

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2016

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2015

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අපේ‍්‍රල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2014

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අපේ‍්‍රල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2013

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අපේ‍්‍රල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2012

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අපේ‍්‍රල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2011

[ජන] [පෙබ] [මාර්තු] [අපේ‍්‍රල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2010

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2009 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2008 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2007 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2006 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2005 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2004 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2003 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2002 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2001 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

2000 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

1999 ( පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[ජන] [පෙබ] [මාර්] [අප්‍රේල්] [මැයි] [ජූනි] [ජූලි] [අගෝ] [සැප්] [ඔක්] [නොවැ] [දෙසැ]

1998 (පැරනි ආකාරයේ ගොනු පිටු)

[දෙසැ]