Perspektif

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışı ve sosyalizmin geleceği

Bu rapor, 25 Ekim Pazar günü düzenlenen Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Yeniden Açılışı toplantısında David North tarafından sunuldu. North, WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı ve Sosyalist Eşitlik Partisi (ABD) Ulusal Başkanıdır.

***

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışını kutlamak için düzenlenen bu uluslararası çevrimiçi toplantıya katılan WSWS okurlarına ve destekleyicilerine, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) adına hoş geldiniz diyorum.

Bir yıldan geriye uzanan yeniden açılış projesi yoğun bir teknik, sanatsal, siyasi ve teorik çalışmayı içeriyordu. Sitenin yeni versiyonunun 2 Ekim 2020’de internete girmesinin üzerinden sadece üç hafta geçti. O zamandan beri yaklaşık 2,3 milyon kişiyi siteyi ziyaret etti ve 3 milyondan fazla sayfa görüntülendi. Yayın kurulu, yeniden açılan siteye verilen yanıttan elbette memnun oldu. Ancak Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin hızla genişleyen okur kitlesinin kendinden memnun olmayı haklı çıkarmadığının farkındayız. DEUK; bu yanıtı ciddi bir şekilde incelemeye, yani WSWS’nin günlük tirajındaki önemli büyümede ifade bulan nesnel süreçleri saptamaya mecburdur.

David North

WSWS’ye verilen yanıt, 1930’lardan bu yana yaşanan en büyük kriz koşullarında kitlesel bir siyasi radikalleşme sürecini yansıtmaktadır. Pandemi, dünya kapitalist sisteminin toplumsal, ekonomik, siyasi ve ahlaki iflasını gözler önüne sermiş durumda. 1 milyondan fazla insan COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde ölü sayısı 250 bine yaklaşıyor. Yıl sonuna kadar, hastalanarak ölen Amerikalıların sayısı kesinlikle 300 binden fazla olacak. Ancak pandemi dünyanın büyük bir kısmında kontrolden çıkarken dahi, kapitalist hükümetlerin başlıca kaygısı virüsün kontrol altına alınması değil, kârların korunmasıdır. Bu canice öncelik; öldürücü “sürü bağışıklığı” stratejisinin benimsenmesinin, yani insani bedeli ne olursa olsun hastalığın yayılmasına izin verilmesinin, hatta bunun teşvik edilmesinin temelini oluşturmaktadır.

Pandemi, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin başından beri açıkladığı üzere, I. Dünya Savaşı’nın çıkması gibi, kapitalist sistemin tüm çelişkilerini muazzam boyutta yoğunlaştıran ve patlama noktasına getiren “tetikleyici bir olay”dır. Toplumdaki iki büyük sınıf—kapitalist sınıf ve işçi sınıfı—her biri çelişkileri kendi çıkarları doğrultusunda çözmeye çalıştığı için, her zamankinden daha doğrudan ve acımasız bir çatışmaya sürükleniyor. Kapitalist seçkinlerin krizin üstesinden gelmek için başvurdukları yöntemler ve politikalar, demokrasinin bastırılması, faşizm ve savaştır. Bunların tamamı, emekçi halk kitlelerinin azami sömürüsüne, atomize edilmesine ve yoksullaştırılmasına yöneliktir. Buna karşılık, işçi sınıfı, devrimci mücadele yoluna girmek zorunda kalıyor.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışının gerçekleştiği siyasal ve tarihsel bağlam budur. Ancak WSWS’nin gelişiminin bir ifadesi olduğu nesnel tarihsel süreci teşhis etmek, bırakın sitenin 23 yıl önceki ilk kuruluşunu, WSWS’nin yeniden açılmasının kör tarihsel güçlerin otomatik sonucu olduğu anlamına gelmez.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin kadrolarının, devrimci önderlik krizini çözme yönündeki bilinçli çabasının ürünüdür. WSWS, ilk kez Şubat 1998’de yayın hayatına başladı. Sovyetler Birliği’nin dağıtılmasının üzerinden sadece altı yıl geçmişti. Hem bu bürokratik rejimin çökmesi hem de işçi partilerinin ve sendika bürokrasilerinin dünya genelindeki acizliği, Marksizm karşıtı revizyonizmin ve küçük burjuva solculuğunun sayısız çeşidi tarafından bir umutsuzluk nöbetiyle karşılandı. “Yüzyılın Gece Yarısı” gelmişti.

Siyasi ve tarihsel durum, Troçki’nin eski ve gerici bürokratik örgütlerden geriye “taş üstünde taş” kalmayacağı öngörüsünün gerçekleşmesi karşısında ne şaşırmış ne de biraz olsun cesareti kırılmış olan Uluslararası Komite tarafından ise tamamen farklı bir şekilde değerlendirildi. Stalinizmin çöküşüne ve eski ulusal reformist ve sendikal örgütlerin çürümesine karşın, kapitalist sistem kendi çözümsüz çelişkileriyle kuşatılmış kalmayı sürdürüyordu. Dördüncü Enternasyonal’in karşı karşıya olduğu görev, kapitalizmin krizindeki sonraki aşamaya ve işçi sınıfının devrimci hareketinin yenilenmesine hazırlanmaktı.

Bu tarihsel olarak temellendirilmiş perspektif, üstesinden gelinmesi gereken muazzam zorlukları hafife almamıştı. Troçkist hareket; Stalinizm, sosyal demokrasi, Maoculuk ve korporatizm yanlısı sendikalar tarafından onlarca yıl boyunca işlenen suçların ve gerçekleştirilen ihanetlerin uluslararası işçi sınıfının siyasi bilincine ve özgüvenine verdiği büyük zararı anladı ve bunu küçümsemedi. Dahası, bu suç ve ihanetlerin, işçi sınıfının geniş kesimleri arasında sosyalizm fikrini derinden zayıflattığı, hatta gözden düşürdüğü, inkar edilemez bir gerçekti. Geçmişin yaralarının iyileşmesi için zaman, nesnel olayların basıncı ve yeni bir neslin ortaya çıkması gerekirdi.

Ama bu süreçte, Uluslararası Komite kendi kritik rolünü teşhis etmişti. 1993’te, büyük Sovyet Rus tarihçi Vadim Rogovin—kendisi o sırada, Troçki önderliğindeki Sol Muhalefet’in Stalinist bürokrasiye karşı mücadelesinin tarihiyle ilgili eserlerinin ilk cildi üzerinde çalışıyordu—ile beraber Kiev’e yaptığım ilk ziyaret sırasında, Rogovin bana sosyalist bir hareketin yenilenmesinin nasıl sağlanabileceğini sormuştu. Ona; Uluslararası Komite’nin, Troçkizm programı uğruna mücadele ile işçi sınıfı içinde gerçekten sosyalist bir dünya görüşünün ve kültürün yeniden geliştirilmesi arasındaki bağı kurmaya kararlı olduğunu belirttim. “Bu çok yüce bir amaç” yanıtını veren Vadim, büyük tarihsel eseri Bir Alternatif Var mıydı?’nın yedi cildini tamamlayarak bu perspektife olan desteğini gösterdi. Son cildi Uluslararası Komite’ye ithaf eden Vadim, 1998 sonbaharında kanserden ölmeden önce Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yayın hayatına başladığını görecek kadar yaşadı.

Sitenin açılmasından bu yana WSWS’nin 8 binden fazla günlük baskısı yayımlandı. Önce haftada beş gün yayımlanan WSWS, oldukça hızlı bir şekilde haftada altı gün yayına geçti. Belirlenmiş yayın takviminde tek bir gün bile kaçırılmadı. Böylesi bir kararlılık ancak bir yayına, kökleri Marksist teoriye dayanan bir perspektif ve Dördüncü Enternasyonal’in devrimci mücadeledeki engin tarihsel deneyiminin bilinçli şekilde özümsenmesi yol gösteriyorsa mümkündür.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin açılmasının üzerinden altı ay geçmeden, Temmuz 1998’de, faaliyetinin siyasi ve entelektüel temelleri ve dürtüleri şöyle tanımlanmıştı:

  1. DEUK’un; siyasi stratejisinin ve taktiksel örgütlenmesinin temeli olarak enternasyonalizmin önceliğindeki ısrarı.
  2. DEUK’un, gerici işçi bürokrasilerinin işçi sınıfı üzerindeki egemenliğine karşı verdiği mücadelenin uzlaşmaz karakteri.
  3. Yeni bir uluslararası devrimci hareketin vazgeçilmez bir entelektüel ve “manevi” öncülü olarak, işçi sınıfı içinde gerçekten sosyalist bir siyasi kültürün canlanmasına yapılan vurgu. …
  4. Kapitalizmin krizinin, sınıf mücadelesinin ve sosyalist devrimin gelişmesiyle bağlantılı olarak kendiliğindenciliğe ve siyasi kaderciliğe karşı mücadele. [1]

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin sürekliliği ve büyümesi, bu temel ilkelerin ve bunların dayandığı Marksist maddeci dünya görüşü ile Troçkist siyasi programın doğruluğuna tanıklık etmektedir.

Ama en ileri bilimsel teori ve devrimci program bile, uğruna mücadele edilmedikçe gerçekleştirilemez. Kitlesel bir sosyalist hareketin ortaya çıkması için gerekli olan Marksist program ve yüksek düzeyde siyasi bilinç, işçi sınıfı içinde kendiliğinden gelişemez. Sosyalist bir dünya görüşünden ve kültürden derinlemesine etkilenmiş bir devrimci işçi sınıfı hareketinin gelişmesi için, Marksist kadroların amansız ve ısrarcı faaliyeti gereklidir.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yaklaşık 23 yıllık devamlı ve kesintisiz yayınının ardından, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin kadrolarının faaliyeti, haklı olarak “ısrarcı” ve “amansız” olarak tarif edilebilir. WSWS’nin yayımlanması, farklı kıtalarda yaşayan kadroların yirmi yılı aşkın bir süre boyunca her gün birlikte çalışmasını gerektiriyordu.

WSWS çalışanları, geniş kapsamlı siyasi deneyime sahip kadrolardan oluşmaktadır. Web sitesinin düzenli yazarlarının bir kısmı—Barry Grey, Patrick Martin, Nick Beams, Wije Dias, Chris Marsden, Peter Schwarz, Ulrich Rippert, David Walsh, Larry Porter ve Fred Mazelis gibi yoldaşlar—onlarca yıldır, hatta yarım yüzyılı aşkın süredir devrimci faaliyet içindedir. Sayıları hızla artan pek çok yazar, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin şubelerine yeni kazanılmıştır. Ve ayrıca, WSWS’ye düzenli olarak katkıda bulunan, yaşadıkları ülkelerde ve bölgelerde Uluslararası Komite’nin yeni şubelerini kurmak için sıkı bir şekilde çalışan yoldaşlar var.

Bir web sitesi sadece yazarlarla yaşayamaz. WSWS, sitenin teknik bakımına katılan, makalelerdeki yazım hatalarını düzelten ve daha sonra bunları web sitesinde yayımlayan uluslararası bir kadro tarafından ayakta tutuluyor. WSWS’nin şirketlerin sansürüne karşı her gün mücadele etmesi gereken koşullar altında, dünyanın dört bir yanındaki parti kadroları, sitede yayınlananları küresel bir okur kitlesinin dikkatine sunmak için sayısız sosyal medya platformuna müdahale ediyor. Ve bu çalışma, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin sayısız sadık okurunun ve destekleyicisinin çabalarıyla ölçülemeyecek derecede güçlendiriliyor.

Elbette, WSWS’nin yayımlanması, sadık okurlarının ve destekleyicilerinin sağladığı mali kaynaklar olmaksızın sürdürülemezdi.

Antik dünyanın büyük oyun yazarı Terentius şöyle yazmıştı: “Ben insanım ve insana dair olan hiçbir şey bana yabancı değildir.” Bu evrensel bakış açısı, WSWS’nin içeriğinde ifade edilmektedir. WSWS’nin yayın alanı çok çeşitli konuları, olayları ve deneyimleri kapsamaktadır. WSWS, her şeyden önce işçi sınıfına yönelmiştir. İşçi sınıfı kapitalizmin egemenliği altında kaldığı sürece, WSWS’nin merkezi odak noktası, işçi sınıfına siyasi olaylar ve toplumsal mücadeleler hakkında ayrıntılı bir yayın ve çözümleme sağlamak olmalıdır.

İşçilere, gerçek bir devrimci program ile egemen sınıfın siyasi ajanları tarafından üretilen sahte programlar arasındaki farkı anlamayı öğretmelidir. WSWS, işçi sınıfının tarih bilincini sürekli olarak yükseltmelidir. Bu, doğru bir yönelim belirlemek ve güncel olaylara doğru bir tepki vermek için olmazsa olmazdır. Troçkist hareket; ister Rusya’daki sosyalist Ekim Devrimi’nin, ister yeni Amerikan cumhuriyetinin savaş alanlarından doğan iki burjuva demokratik devrimin kazanımları olsun, geçmişin bedeli kanla ödenmiş tarihsel kazanımlarının tahrif edilmesine ve karalanmasına izin vermez.

WSWS, mümkün olan en geniş kapsamda, işçi sınıfının bilimsel bilgisini ve kültürel farkındalığını yükseltmeye çalışmaktadır. Kültürün, işçi sınıfının kapsamı dışında kalan hiçbir yönü yoktur. Sınıf bilinci, en geniş kapsamdaki insani deneyimi içeren entelektüel uğraş ve empati ile zenginleştirilir ve daha güçlü hale getirilir.

WSWS’nin amacı; uluslararası işçi sınıfının bilincini, dünya sosyalist devrimini gerçekleştirme ve —tüm etnik kökenlerden, milliyetlerden, dinlerden ve ırksal kökenlerden— insanlığı her tür baskıdan kurtuluşunu sağlama mücadelesinde birleşmesi ve küresel koordinasyonunu sağlaması için gereken düzeye yükseltmektir.

Bugün, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin faaliyetinde kritik bir rol oynayan konuşmacıları dinleyeceğiz. Konuşmacı listesi, ister istemez zamanla sınırlı. Bu yüzden, muazzam bir kolektif çabayı temsilen konuşuyorlar.

İlk konuşmacımızı takdim etmek istiyorum.

[1] David North, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin On Sekizinci Plenumunun Açılış Oturumuna Sunulan Rapor, 20 Temmuz 1998

Loading