Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD)
Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Tarihsel ve Uluslararası Temelleri

Dünya Sosyalist Web Sitesi

243. Dünya Sosyalist Web Sitesi'nin (WSWS) Ocak 1998’de kurulması, DEUK’un ve uluslararası işçi sınıfı hareketinin tarihinde bir dönüm noktasına işaret eder. WSWS, Uluslararası Komite’nin, 1985-86’da İşçilerin Devrimci Partisi ile kopuşun ardından siyasi olarak birleşmiş bir dünya partisine dönüşmesinin ürünüydü. Dahası, WSWS’nin üzerinde yükseldiği anlayış (DEUK’un işçi sınıfının Marksizm temelindeki yeni siyasi yöneliminde belirleyici rol oynayacağı düşüncesi), birliklerin partilere dönüşmesini harekete geçiren perspektiften kaynaklanıyordu. WSWS’nin yayınlanması için gerekli teknolojik önkoşullar, DEUK’un, iletişimde yaşanan ve küreselleşmenin önemine ilişkin çözümlemesinin bir parçası olarak özenle izlemekte olduğu devrimci ilerlemeler biçiminde ortaya çıkmıştı. DEUK, bilinçli biçimde, belgeleri okyanusların ve kıtaların bir ucundan diğerine göndermek için erken bir dönemde modemlerin kullanılması dahil, hareketin farklı şubelerini ortaklaşa sürdürülecek bir faaliyet içinde birleştirmenin yollarını arıyordu. O, internetin önemine büyük ölçüde uyum sağlamıştı. Küresel iletişimdeki bu devrimci ilerleme, hem devrimci düşüncelerin yayılması hem de devrimci faaliyetin örgütlenmesi için uygun koşulları yaratmıştı. Gazetelerin yayınlanması, on yıllar boyunca, devrimci hareketin inşasında merkezi ve ciddi bir rol oynamıştı. Lenin, ufuk açıcı eseri Ne Yapmalı?’nın önemli bir bölümünü Rusya çapında bir gazetenin rolünü anlatmaya ayırmıştı. İşçiler Birliği, 1966’da kurulmasından beri bir gazete yayınlıyordu. Ancak bu gazetenin dağıtımı, her yerde bu işi örgütlemeye fiziksel olarak uygun parti üyelerinin sayısına bağlıydı. İşçiler Birliği ve DEUK’un farklı şubeleri, onun düşüncelerini yayma aracı olarak gazeteden başka bir alternatife sahip olmadığı sürece, ellerinden geldiği ölçüde bu sınırlılıklarla baş etmek zorundaydılar. İnternetin gelişmesi, eski sınırlılıkların üstesinden gelmenin, SEP'in ve Uluslararası Komite’nin izleyicilerini arttırmanın koşullarını yarattı.

244. WSWS yalnızca teknolojik gelişmelerin ürünü değildi. O, dünya Marksist hareketinin birikmiş teorik sermayesi üzerinde yükseliyordu. Yayın Kurulu, WSWS’nin yayınlanmasıyla ilgili olarak şunları belirtmişti:

Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki DEUK üyelerinin eşgüdümlü çabasıyla yayınlanan Dünya Sosyalist Web Sitesi, sınıf mücadelesinin uluslararası niteliğinden hareket eder. O, her ülkedeki siyasi gelişmeleri, kapitalizmin dünya krizi ve uluslararası işçi sınıfının karşı karşıya olduğu siyasi görevler açısından değerlendirir. Bu bakış açısından hareketle, şovenizmin ve ulusal dar görüşlülüğün bütün biçimlerine kararlılıkla karşı çıkar.

WSWS’nin, işçi sınıfının uluslararası ölçekte siyasi eğitimi ve birliği için benzersiz bir araç haline geleceğinden eminiz. Nasıl ki ulusötesi şirketler emeğe karşı mücadelelerini ulusal sınırların ötesinde örgütlüyorlarsa, WSWS de farklı ülkelerdeki işçilerin sermayeye karşı mücadelelerini koordine etmelerine yardımcı olacaktır. O, bütün uluslardan işçilere deneyimlerini karşılaştırmalarını ve ortak bir strateji geliştirmelerini sağlayarak, onlar arasındaki tartışmaları kolaylaştıracaktır.

DEUK, internet yayıldıkça Dünya Sosyalist Web Sitesi'nin dünyadaki izleyicilerinin artacağını düşünüyor. İletişimin hızlı ve küresel biçimi olarak internet, olağanüstü demokratik ve devrimci etkilere sahiptir. Geniş bir izleyici kitlesinin, kitaplıklardan arşivlere ve müzelere kadar, dünyanın bütün entelektüel kaynaklarına ulaşmasını mümkün kılabilmektedir.

On beşinci yüzyılda Gutenberg’in matbaa makinesini icat etmesi, Kilise’nin entelektüel yaşam üzerindeki kontrolünü kırmada, feodal kurumların altını oymada ve Rönesans ile başlayıp sonunda Aydınlanma’da ve Fransız Devrimi’nde ifadesini bulmuş olan büyük kültürel yeniden canlanışın gelişmesinde son derece önemli bir rol oynamıştı. Aynı şekilde, günümüzde, internet, devrimci düşüncenin yeniden canlanmasını kolaylaştırabilir. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, bu teknolojiyi, dünyanın dört bir yanındaki işçilerin ve ezilenlerin kurtuluşu için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. [150]

WSWS, ilk on yılı boyunca, çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel konuları kapsayan 20.000’in üzerinde makale yayınladı. Bu ölçekte bir çalışma, yalnızca, DEUK’un onlarca yıllık devasa tarihsel deneyim sermayesini biriktirmiş olması sayesinde mümkün olabildi. Dahası, onun teorik çalışması, sadece olayları yorumlama adına değil ama işçi sınıfını devrimci mücadeleye hazırlamak amacıyla, diyalektik ve tarihsel maddecilik temelinde, öznel bilincin nesnel gerçeklik ile en kesin ve hassas biçimde birlikteliğini kurmaya çaba harcayan klasik Marksizmin geleneklerinde kökleşmiştir.


[150]

http://www.wsws.org/sections/category/about/about.shtml