Ελληνικά
Δήλωση της Διεθνούς Επιτροπής της Τετάρτης Διεθνούς