International Committee of the Fourth International
DEUK Troçkizmi Savunuyor

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Açıklaması

1. Uluslararası Komite, G. Healy’yi ihraç ederek, 1953’te Pablo’ya karşı verilen mücadeleden beri Troçkizmin programına ve ilkelerine yönelik en ciddi saldırıyı geri püskürterek yenilgiye uğratmış ve Sosyalist Devrimin Dünya Partisi olarak Dördüncü Enternasyonal’in tarihsel sürekliliğini başarı bir şekilde savunmuştur.

2. Bu mücadele, Troçkizmin programatik temellerinin yeniden tasdik edilmesini içermektedir. 1938’de Lev Troçki tarafından kurulan Sosyalist Devrimin Dünya Partisi’nin tarihsel olarak kanıtlanmış tek önderliği olan Uluslararası Komite’de cisimleşen bu temeller şunlardır: Komünist Enternasyonal’in İlk Dört Kongre kararları (1919-1922); Sol Muhalefet Platformu (1927); Geçiş Programı (1938); Açık Mektup (1953) ve SWP ile Pablocular arasındaki düzmece yeniden birleşmeye karşı verilen mücadelenin belgeleri (1961-63).

3. G. Healy ve kliği, DEUK’u yok etme konusunda başarısız olmuştur. Healy’nin Marksizme yönelik öznel idealist çarpıtmalarına ve Sürekli Devrim Teorisi’ni inkar etmesine karşı 1982 ile 1984 yılları arasında UK [Uluslararası Komite] içinde başlatılan mücadelenin doğruluğu, Healy’nin otoritesini kötüye kullanmasına karşı WRP saflarından başkaldırılmasıyla kanıtlanmıştır ve nihayetinde bu, Healy’nin 19 Ekim 1985’te WRP’den atılmasına yol açmıştır. Healy’nin yozlaşmasının ve sınıfsal ihanetlerinin nesnel kaynağı, onun Britanya emperyalizminin basıncına teslim olmasıydı. Bu, en açık ifadesini, onun proleter enternasyonalizmini reddetmesinde buldu. Healy’nin Malvinas Savaşı sırasında devrimci bozgunculuğu reddetmesi, IRA’yı savunmayı korkakça ve ilkesizce reddetmesi, Iraklı ve İranlı komünistlerin idam edilmesini desteklemesi, Uluslararası Komite’yi ve şubelerini haince kötüye kullanması ile ayrılmaz biçimde bağlantılıydı.

4. Healy’nin ve onu destekleyen A. Mitchell ile S. Torrance önderliğindeki döneklerin ihraç edilmesinin ardından, DEUK ve WRP, dünya hareketinin tüm kadrolarını Troçkizmin ilkeleri ve programı temelinde yeniden eğitip silahlandırmaya söz verir. Bizler, hareketimiz ile arasında bir kan nehri bulunan Stalinizme yönelik amansız nefretimizi yeniden teyit ediyoruz. Sosyal demokrat bürokrasilerin yanı sıra Stalinizm, emperyalizmin uluslararası işçi hareketi içindeki başlıca ajanıdır ve “tepeden tırnağa karşıdevrimcidir.”

5. Bizler, dünya sosyalist devriminin ayrılmaz bir parçası olarak, yozlaşmış ve deforme Stalinist bürokrasilere karşı siyasi devrimi savunuyoruz. Siyasi devrim, SSCB’nin, Çin’in, Vietnam’ın ve Doğu Avrupa’daki deforme işçi devletlerinin emperyalizme karşı koşulsuz savunusuna ayrılmaz biçimde bağlıdır.

6. Yarı sömürgelerdeki kitleleri emperyalizmin saldırısına karşı savunurken, DEUK’un yeni şubelerinin inşası yoluyla, Sürekli Devrim stratejisi temelinde, daima proletaryanın bağımsız devrimci seferberliğini savunuyoruz. Emperyalizme karşı mücadeleyi ilerletmek amacıyla yarı sömürgelerdeki burjuva rejimlerin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin temsilcileriyle kesin bir biçimde tanımlanmış taktiksel anlaşmalara girme hakkını korumakla birlikte, daima proleter partinin ve onun stratejisinin bağımsızlığını savunuyoruz.

7. DEUK ve WRP, Pablocu revizyonizme karşı mücadelenin tarihsel doğruluğunu yeniden teyit eder. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komite’de muhafaza edilip cisimleşen sürekliliği, bu mücadeleye dayanmaktadır. Sosyalist İşçi Birliği’nin ulusal komitesinin 1961’de belirttiği gibi, Pablocu revizyonizm “Troçkizm içi bir eğilimi” temsil etmemektedir ve öyleymiş gibi görülemez. Pabloculuk, kökenleri itibarıyla, dünya emperyalizminin Troçkist hareket üzerindeki basınçlarına teslimiyeti temsil ediyordu. Onun karşıdevrimci rolünün tam tarihsel önemi, Sri Lanka’daki LSSP’nin M. Bandaranaike’nin burjuva koalisyon hükümetine girdiği 1964’te kanıtlandı. Dahası, ABD’deki SWP’nin Sürekli Devrim Teorisi’ni açıkça inkar etmesi ve Stalinist iki aşamalı devrim doktrinini savunması, Uluslararası Komite’nin 1963’teki ilkeli duruşunun doğruluğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Dünyanın her yerinde, Uluslararası Komite’nin önderliğinde Dördüncü Enternasyonal’in şubelerinin inşa edilmesi, Troçkizmin Pablocu düşmanlarına karşı amansız bir mücadele yürütülmesine bağlıdır.

8. DEUK ve WRP Merkez Komitesi, şimdi, WRP’nin Healy önderliğindeki ulusalcı yozlaşmasının mirası olan mevcut sorunların mümkün olduğunca çabuk üstesinden gelmek, WRP içinde enternasyonalizmin temel ilkelerini yeniden teyit etmek ve WRP’nin Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’ne tam üyeliğini bu temelde yeniden yürürlüğe koymak için birlikte çalışacaktır. Bu ilişkinin örgütsel yapısı, Dördüncü Enternasyonal’in tüzüğünde ayrıntılı biçimde açıklandığı haliyle, daima Leninist demokratik merkeziyetçilik ilkelerine dayanacaktır.