Rettsinstans i Hamburg beslutter: Jörg Baberowskis kan beskyldes for historieforfalskning

Av Christoph Vandreier
10 November 2017

Jörg Baberowski har mislyktes for andre gang i sine forsøk på rettsforbud mot kritikk av hans høyre-ekstreme og historie-revisjonistiske oppfatninger.

Professoren ved Humboldt-universitetet forsøkte å få domstolen i Hamburg til å forby for Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) sine anklager om hans «historieforfalskning», med trussel om en stor bot. Da retten bekjentgjorde at den ville beslutte mot Baberowskis søksmål, trakk han saken. Han må nå betale rettsomkostningene.

I juni tapte Baberowski en sak for en distriktsdomstol i Köln mot studentrådet (Asta) ved Universitetet i Bremen. Han ønsket rettet skulle forby dem fra å betegne ham som en «høyre-ekstremist», en «forherliger av vold» og en «rasist». Under rettsforhandlingen besluttet retten at Baberowski hadde blitt korrekt sitert av Asta, og at evalueringen av ham derfor var legitim.

Hamburgdomstolen har nå kommet til den konklusjonen at det også er legitimt å beskrive Baberowskis historie-arbeider som «historieforfalskninger». Den har derved bekreftet at det ikke eksisterer noe skille mellom den høyre-ekstreme propagandisten Baberowski og hans akademiske aktiviteter.

Den 29. september, altså kort etter Alternativ for Tyskland (AfD) sin valgsuksess, ba Baberowski SGP avgi en skriftlig og juridisk bindende erklæring om å opphøre med, og avstå fra, og forplikte seg til ikke igjen å utbre følgende påstand: «Jörg Baberowski kaller seg historiker, men han bedriver faktisk historieforfalskning.» Som begrunnelse hevdet Baberowski at anklagen var «vitenskapelig feil og med hensikt fornærmende».


Da SGP ikke etterkom anmodningen anla professoren søksmål om et forbud for Hamburgs distriktsdomstol den 17. oktober, basert på de samme påstandene. I søksmålets begrunnelse het det at retten måtte finne påstanden om historieforfalskning en «faglig feilaktig påstand» eller en «ytring som er ulovlig og massivt skadelig mot saksøkerens personlige rettsvern». I tilfelle SGPs manglende overholdelse etter en rettslig bekreftelse krevde Baberowski pålegg om bøter på 250.000 euro eller fengsling opptil to år.

SGP svarte retten skriftlig, som forsikring for at det ikke kunne besluttes et pålegg uten at det først var avholdt en høring. SGP hevdet at evalueringen av Baberowskis arbeid som historieforfalskning ikke bare var lovlig, men også politisk nødvendig. «Herr Baberowski nedtoner systematisk nazistenes forbrytelser og forsvarer nazi-apologeten Ernst Nolte», skrev SGP.

I februar 2014 uttalte Baberowski til Der Spiegel: «Nolte ble utsatt for en urettferdighet. Historisk sett hadde han rett.» Han forklarte dette eksplisitt til Noltes relativisering av Holocaust.

I artikkelen i Der Spiegel sto det: «Konsentrasjonsleirer hadde eksistert i Russland siden 1918. I en leir i nærheten av Moskva for eksempel skjøt og drepte fire personer 20.000 mennesker på ett år.» Artikkelforfatteren Dirk Kurbjuweit siterte som belegg Baberowski, som sa: «Det var i hovedsak det samme: drap i industriell skala.»

I samme kontekst ytret Baberowski at «Hitler var ingen psykopat, og han var ikke ond. Han ville ikke at noen skulle snakke om jødeutryddelsen ved hans bord. Stalin, derimot, nøt å utvide og logge dødslistene. Han var ond. Han var en psykopat.»

SGPs sikringsskriv til retten bemerket til dette punktet: «Uttalelsen om at Hitler ikke snakket om utryddelsen av jødene ved sitt bord er en åpenbar forfalskning av historien, som er rettet mot det å stille spørsmål om nazistenes og deres leder Hitlers ondskap.» SGP ga flere eksempler på relativiseringen av nazistenes forbrytelser i Baberowskis verk.

I en første forføyning den 24. oktober antydet det 24. sivilkammer i Hamburgs distriktsdomstol at etter å ha gjennomgått søksmålet og sikringsskrivet ville den beslutte mot Baberowski. Retten satte en frist på en uke for innsending av ytterligere skriftlig dokumentasjon.

Kammeret begrunnet sin beslutning ved å bemerke at anklagen om historieforfalskning også omfatter en falsk innordning av historiske hendelser. «Den anklagede (SGP) har imidlertid gitt tilstrekkelig materiale for sin påstand. For eksempel er erklæringen – som i følge saksøkte er publisert av saksøkeren om Hitler og Stalin – å anse som tilstrekkelig», sier avgjørelsen fra presiderende dommer Simone Käfer. Neste dag trakk Baberowski sin sak «på grunn av juridisk veiledning».

Baberowskis nederlag er også verdt å merke seg fordi han tok SGP til retten i Hamburg, selv om han bor i Berlin der også SGP er basert. Hamburg Landgericht «anses blant journalister å være ganske vanskelig» (Spiegel). Men selv denne domstolen – som den i Köln forut, som også anses som vanskelig – kunne ikke finne grunnlag for å støtte påbudet Baberowski søkte om.

Rettens avgjørelse er en smekk til alle de som har beskylt Baberowskis kritikere for å «fornærme» og for å «ærekrenke». Dette gjelder spesielt Humboldt Universitetets president Sabine Kunst, samt flere professorer som forsvarte Baberowski i en fellesuttalelse også etter hans nederlag i Köln, og som har truet hans kritikere.

Denne fellesuttalelsen, som til i dag fortsatt er tilgjengelig på Humboldt Universitetets nettside, anklager indirekte Baberowskis kritikere for brudd på «elementære menneskelige og demokratiske grunnprinsipper», samt for «ekstremisme og vold», og erklærer at «angrepene i media» mot Baberowski er «uakseptable».

Underskriverne finner det vanskelig å benekte det faktum at Baberowski som deltaker på flere talkshow, på offentlige arrangementer og i artikler agiterer mot flyktninger, og på Pegida-manér beskriver seg som offer for et «meningsdiktatur» og en «dydsrepublikk» – uttalelser som han fikk ros fra AfD og andre høyreekstreme organisasjoner for. Underskriverne måtte erkjenne at synspunktene hans uttrykt i debatter var «absolutt kontroversielle», men de hevder at hans akademiske ytringer ikke er «høyre-ekstreme» og at Baberowski er en «fremragende vitenskapsmann, med en integritet som er hevet over tvil».

Dette er nettopp det som nå har blitt motbevist av Baberowskis nederlag i Hamburg. Hans historieforfalskninger – nedtoningen av nazistenes forbrytelser og diskrediteringen av Oktoberrevolusjonen – er rettet inn på å legitimere høyre-ekstreme og militaristiske oppfatninger. Den høyre-ekstreme ideologen kan ikke skilles fra «vitenskapsmannen» Baberowski. Faktisk bruker han sin stilling på universitetet til å spre sin propaganda og gjøre ytre-høyrestandpunkter akseptable igjen som del av den offentlige diskursen.

For eksempel inkluderer han alle sine intervjuer og artikler der han agiterer mot flyktninger, på Humboldt Universitetets nettside i en liste over sine «faglige» publikasjoner. Hans juridiske korstog mot sine kritikere blir eksempelvis ført med Humboldt Universitetets påskrift, og ikke fra hans privatadresse.

Også hva angår valg av advokater har Baberowski ingen hemninger lenger. Mens han tidligere var representert av kjendis-foretaket Schertz Bergmann, jobbet han i Hamburg-saken med advokater fra advokatkontoret til Joachim Steinhöfel, som selv stammer fra det høyre-ekstreme miljøet. I juli i år var han festtaler på sommersamlingen til den høyre-ekstreme avisen Junge Freiheit.

SGP og ungdomsorganisasjonen International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) har i årevis henledet oppmerksomhet på sammenhengen mellom historieforfalskning og rehabiliteringen av høyreekstreme og militaristiske synspunkt.

Boken «Vitenskap eller krigspropaganda» («Wissenschaft oder Kriegspropaganda») utgitt av Mehring Forlag i 2015 – som dokumenterer kampen ved Berlins Humboldt Universitet – inneholder et lengre kapittel med tittelen «Jörg Baberowskis historieforfalskninger». Det analyserer og kritiserer i detalj Baberowskis metoder, teoretiske oppfatninger og fordreininger. Han presenterer Oktoberrevolusjonen som en «pogrom» og som årsak til det 20. århundres vold – som et opprør utført av brutale og alkoholiserte arbeidere, og som opphav til stalinismen og fascismen.

SGP og IYSSE har foredratt om disse problemene på dusinvis av møter for tusenvis av studenter og arbeidere, og funnet stor interesse og støtte. Studentråd i Berlin, Bremen, Hamburg, Wittenberg og ved andre universiteter har protestert mot Baberowskis høyreoppfatninger.

Mens Ernst Noltes tilsvarende relativisering av nazi-forbrytelsene utløste «historiker-striden» i tysk offentlighet på 1980-tallet (der Historikerstreit), har Baberowski blitt forsvart mot all kritikk av det akademisk miljø og i mediene – med få hederlige unntak. De store avisene og representanter fra alle partiene i Bundestag har støttet høyre-professoren, som er sitert i skolebøker og som publiseres av Det føderale sentret for statsvitenskap, et statsfinansiert forlag.

Baberowskis nederlag i Köln og i Hamburg er et slag mot denne sammensvergelsen. En høyre-ekstremist kan fortsatt kalles en høyre-ekstremist, og en historieforfalskning er fortsatt en historieforfalskning. Spørsmålet er, som det stilles i forordet til «Wissenschaft oder Kriegspropaganda»: «Skal universitetene forbli sentre for vitenskap og fri meningsutveksling? Eller vil de bli – som tidligere i tysk historie – statsstyrte treningsleirer for høyreorienterte og militaristiske ideologier?»