David North skisserte trotskismens dagsaktuelle relevans på en pressekonferanse i Colombo

David North, styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site, adresserte en pressekonferanse i Colombo den 1. oktober om de kommende offentlige møtene til feiring av 80-årsjubiléet for grunnleggingen av Den fjerde internasjonale og for 50-årsjubiléet for Sosialistisk Likhetsparti (SEP) på Sri Lanka. Han foreleste ved Peradeniya universitetet i Kandy den 3. oktober og skal holde en forelesning i New Town Hall i Colombo den 7. oktober.

North ga en kort oversikt over Leo Trotskijs kamp mot det stalinistiske byråkratiet i Sovjetunionen som kulminerte i grunnleggingen av Den fjerde internasjonale, og fortalte journalistene at den tiår-lange kampene for sosialistisk internasjonalisme var av essensiell betydning for den dagsaktuelle kampen for sosialisme.

Den amerikanske trotskisten takket SEP (Sri Lanka) for invitasjonen til å forelese på Sri Lanka og la til: «Den prinsippfaste og modige kampen som SEP (Sri Lanka) har ført over et halvt århundre for enhet og samling av alle deler av arbeiderklassen på Sri Lanka, uavhengig av etnisk eller religiøs bakgrunn, er vel kjent for sosialister over hele verden, som har blitt inspirert av det.»

Wije Dias, generalsekretæren for SEP (Sri Lanka) åpnet pressekonferansen med å si at de kapitalistiske styringsklassene ikke kunne forklare de underliggende årsakene til den nåværende økonomiske krisen, langt mindre presentere noen løsning, og at de beveger seg i retning diktatoriske og autokratiske styringsformer.

«Bare SEP og Den internationale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI - International Committee of the Fourth International) og dens nettpublikasjon WSWS, har vært i stand til å presentere en holdbar forklaring for det økonomiske sammenbruddet og den tilhørende politiske krisen,» sa han.

Dias introduserte David North med en skissering av WSWS-styrelederens fire-tiår-lange rolle i den trotskistiske verdensbevegelsen og henviste journalistene til hans bøker, hvorav noen er oversatt til sinhala og tamil. Disse inkluderer Til Leo Trotskijs forsvar, Den russiske revolusjonen og det uferdige 20. århundre, Et kvart århundre med krig: USAs pådriv for globalt hegemoni 1991 til 2016, og Arven vi forsvarer: Et bidrag til Den fjerde internasjonales historie.

Norths adressering av mandagens pressekonferanse, der journalister fra den nasjonale fjernsynskanalen Rupavahini, det statseide Independent Television Network (ITN), Capitol Radio og Lanka Web News var tilstede, foranlediget flere gjennomtenkte spørsmål. En reporter fra Capitol Radio spurte hvordan sosialister burde svare på «utfordringene som følge av ny teknologisk utvikling».

David North adresserer pressekonferansen

North svarte: «Utviklingen av teknologi er en særdeles viktig progressiv faktor. Sosialister inntar et kritisk syn på teknologien som en faktor for å lette utviklingen av sosialisme. For det første gir den massene en direkte tilgang til store mengder informasjon. For det andre bidrar den i vesentlig grad til tilgangen og anvendelsen av kommunikasjonsmidlene, som i sin tur bidrar til foreningen av arbeidsklassens kamper, og som går på tvers av og undergraver de nasjonale grensene.»

«I siste instans gjør utviklinger som kunstig intelligens (AI) det mulig å omorganisere verdensøkonomien i den globale befolkningens interesse. Så snart produksjonsmidlene er tatt ut av privateierskapets hender – ut av produksjonen for profitt – kan disse utviklingene gjøre det mulig å forene arbeidere over hele verden, til produksjonens anvendelse i flertallets interesse, og introdusere vitenskapelig planlegging.»

North ble spurt av den samme journalisten om å kommentere det som syntes å være «liten interesse blant ungdommen for sosialisme».

North svarte ved å forklare at sviket og de historiske forfalskningene som stalinismen og sosialdemokratiet hadde begått, og oppløsningen av Sovjetunionen, hadde «skapt stor forvirring blant massene. Partiene som kalte seg ‘sosialistiske’ og ‘kommunistiske’ gjennomførte politikk som aldri noengang var marxistisk».

North fortsatte: «Men vi gjennomlever nå en annerledes periode, der arbeiderklassen igjen oppnår moment og må slåss mot angrep av sosial og politisk reaksjon.

«De siste tre tiårene har sett en universell nedgang i livsvilkårene for store deler av arbeiderklassen. Etter flere tiår med antikommunistisk propaganda i USA er det nå en massiv og voksende interesse for sosialisme. Unge mennesker har nå et mer gunstig syn på sosialisme etter å ha levd under kapitalismen. Jeg mener vi nå lever i en periode der sosialisme, revolusjonær marxisme og internasjonalisme vil finne en bredere mottakelse i arbeiderklassen.»

En ITN-journalist spurte hvordan Den fjerde internasjonale responderer på andre «venstreorganisasjoner».

North sa at mange av de politiske bevegelsene som oppstår under den dagsaktuelle krisen og den politiske radikaliseringen, ikke har noen seriøse svar og ikke kan besvare historiske spørsmål angående skjebnen til de ulike nasjonale borgerlige bevegelsene som har feilet i alle land.

«Trotskistbevegelsen har analysert og forklart deres feil og mangler. I motsetning til alle disse organisasjonene er ICFIs utgangspunkt ikke de nasjonale forholdene i et gitt land, men verdenspolitikken og verdensøkonomien,» sa North.

ITNs 18:30-nyhetsbulleteng på sinhala inkluderte en tre-minutters-rapport fra pressekonferansen og presenterte omslagene på Norths bøker. Fjernsynsnettverkets engelskspråklige nyhetstjeneste, samt kanalens tamilske språkbulleteng «Vasantham», har også presentert korte rapporter.

Loading