Mumia Abu-Jamal vinner retten til gjenoppta anken mot 1982-dommen

Rettsbeslutningen den 27. desember fra en dommer ved Pennsylvania Høyesterett er en betydelig juridisk seier for Mumia Abu-Jamal, som gir den lengefengslede aktivisten og journalisten en ny sjanse til å anke domfellingen fra 1982, for drapet på Philadelphia-politibetjenten Daniel Faulkner. Abu-Jamal, en tidligere Black Panther som tilbrakte nesten 30 år på ‘death row’ før aktoratet i 2011 gikk med på omgjøringen til livstidsfengsel ‘without parole’ [ingen anledning til å søke benådning], har hele tiden fastholdt sin uskyld.

Dommer Leon Tucker meldte sin 37-siders juridisk ‘opinion’ [juridiske vurdering] i forrige uke, som Associated Press rapporterer konkluderte med at forhenværende dommer Ronald Castille ved Pennsylvania Høyesterett burde ha erklært seg inhabil og følgelig ikke ha deltatt i evalueringen av anken i 2012, som avviste Abu Jamals endelige ankemulighet. Tucker peker på mange av Castilles uttalelser fra den gangen han var Philadelphia District Attorney [statsadvokat] fra 1986 til 1991, der han uttalte seg for dødsstraff for drap på politibetjenter, og Tucker refererte til «forekomst av partiskhet».

Dommer Tucker avviste imidlertid samtidig andre av Abu-Jamals advokaters argumenter – at Castille hadde spilt en «betydelig» rolle, den gang han var statsadvokat, for ankesaken mot den opprinnelige domskjennelsen, før han senere gikk hen til å dømme over anken som dommer.

Castille hadde mottatt kampanjebidrag fra Philadelphia Fraternal Order of Police (FOP), som høylytt hadde avvist alle påstander om at tiltalte ikke hadde fått en rettferdig rettssak, og som hadde presset på for Abu-Jamals domfelling. Tucker baserte seg på en Høyesterettsbeslutning fra 2016 om at Castille burde ha erklært seg inhabil i en lignende sak. Det var denne avgjørelsen som lå til grunn for Abu-Jamals advokaters siste innsats. Tucker sier i sin ‘opinion’ at Abu-Jamal må få en ny sjanse til å hevde sin uskyld foran statens Høyesterett, nå som Castille ikke lenger er en sittende dommer.

Abu-Jamal, nå 63 år gammel, har tilbrakt godt over halvparten av sitt liv bak murene etter domsfellingen og straffeutmålingen i den 37 år gamle saken, som Amnesty International blant mange andre advokater og observatører, har hevdet var preget av urettferdighet og rasefordommer.

Det har blitt ført en nasjonal og internasjonal kampanje på vegne av Abu-Jamal, som ble fokus for oppmerksomhet og opposisjon mot uhyrlighetene som kjennetegner «criminal justice»-systemet i USA, og særlig anvendelsen av dødsstraff. Dødsstraffen ble gjeninnført i 1976, som del av de politiske og juridiske myndighetenes brå skifte til høyre etter 1960-tallets kamper fra arbeiderklassen, borgerrettighets- og antikrigsbevegelsen, og deretter amerikansk imperialismes nederlag i Vietnam.

Abu-Jamals opprinnelige rettssak fant sted i de tidlige årene av Reagan-administrasjonen, i en frenetisk stemning av lov-og-orden, som snart skulle føre til den høyeste massefengslingen i verden. Forsvarsadvokater har fremlagt bevis på mange tilfeller av flagrante misgjerninger i Abu-Jamals tilfelle, blant annet et edsvorent vitnesbyrd fra en rettsstenograf om at saksdommeren Albert Sabo hadde uttalt: «Yeah, jeg skal hjelpe dem til å få stekt nigger’n.» Sabo hadde tilsyn over en rettssak der viktige øyenvitneutsagn ble utelukket, bekjennelser ble forfalsket, og saksøkte selv var utelukket fra de fleste saksprosessene.

Det var ikke før 2008 at Abu-Jamals opprinnelige dødsdom ble forkastet, med en ankedomstolsbeslutning som fant at juryinstruksjonene i 1982 hadde innholdt fundamentale feil. Abu-Jamal ble imidlertid fortsatt holdt på ‘death row’ da USAs Høyesterett omgjorde ankerettens beslutning i 2010. Blant fortsatte rettsinnvendinger sa aktoratet seg først flere år senere endelig enig i å redusere straffen til livsvarig fengsel.

Under hans lange fengselsoning har Abu-Jamal fortsatt å skrive, så vel som å snakke på Prison Radio. Han fikk oppmerksomhet med sin 1995-bok Live From Death Row. Hans siste bok ble utgitt i 2017 og har et forord av den velkjente journalisten Chris Hedges.

Abu-Jamal har også lidd av alvorlige helseproblemer, forverret av forsømmelse og utilstrekkelig behandling i fengslet. Et nylig «Democracy Now»-radioprogram rapporterte at han ble diagnostisert med hepatitt C og først fikk den nødvendige behandlingen etter et vellykket søksmål.

Politifagforeningen, fremtredende assistert av Maureen Faulkner, enka etter den drepte politibetjenten, har opprettholdt en bitter kampanje mot Abu-Jamal, og har mottatt støtte fra det politiske etablissementet og begge partiene i denne kampanjen i Pennsylvania. I 2014 gikk statens parlament så langt som å vedta en «revictimization» lov [‘gjen-offer’], som svar på semesteråpningstalen Abu-Jamal holdt på en Vermont-college, levert som et lydopptak. Loven forbød fanger, i noen tilfeller til og med de enda ikke dømte, fra å snakke eller handle på måter som kunne «re-traumatisere» forbrytelsers ofre. En statsdommer kastet ut denne loven i 2015, som «manifestert forfatningsstridig».

Borgerrettighetsadvokaten David Rudovsky, som jobbet med en tidlig Abu-Jamal-anke, ble sitert av Associated Press om ulike elementer i Abu-Jamal-saken der han peker på vedvarende forseelser og diskriminering fra politiet og aktoratet.

«Rasefordommer, den rettslige forspenningen, spørsmålene om identifisering og påtalemessige kommentarer eller misgjerninger – vi sliter fortsatt med dem,» sa Rudovsky, som er jussprofessor ved University of Pennsylvania.
Abu-Jamals advokater har 30 dager for å melde inn en ankeklage [‘notice of appeal’] for å kunne bestride hans opprinnelige domfelling for Philadelphia Høyesterett. Samtidig må statsadvokaten [District Attorney] Larry Krasner treffe sin beslutning om hvorvidt å anke dommer Tuckers rettsbeslutning. Krasner ble valgt i 2017 som en liberaler, som lovte ulike juridiske reformer. Han har opphevet kravet om kontantkausjon for de fleste tiltaler for forseelser [‘misdemeanors’] og ikke-voldelige kriminalanklager.

Loading