Perspective

Relanseringen av World Socialist Web Site og sosialismens fremtid

Denne rapporten ble levert av David North som åpning av online-nettsamlingen, Welcoming the Relaunch of the World Socialist Web Site, avholdt søndag den 25. oktober. North er styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd og nasjonalformann for Socialist Equality Party (USA). [Lenke er til opptak av online-samlingen, som kan konfigureres for automatisk teksting på engelsk]

***

På vegne av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale vil jeg ønske velkommen til de lesere og støttespillere av World Socialist Web Site som deltar på dette internasjonale online-stevnet for å feire relanseringen av WSWS.

Relanseringsprosjektet, som i tid strakte seg godt over et år, involverte intenst arbeid, både teknisk, kunstnerisk, politisk og teoretisk. Det er nå drøyt tre uker siden den nye versjonen av nettstedet gikk online den 2. oktober 2020. Siden den datoen har det vært omtrent 2 300 000 besøk til nettstedet og mer enn tre millioner sidevisninger. Redaksjonsrådet er selvfølgelig takknemlig over responsen på det relanserte nettstedet. Men vi erkjenner at World Socialist Web Sites raskt voksende leserskare ikke berettiger noen selvtilfredshet. ICFI er tvunget til å granske denne responsen med et kritisk blikk, det vil si å få identifisert de objektive prosessene som kommer til uttrykk i den betydelige veksten i den daglige sirkulasjonen av WSWS.

Responsen på WSWS gjenspeiler en prosess med politisk masseradikalisering under betingelser av den største krisen siden 1930-tallet. Pandemien har avslørt verdens kapitalistsystems sosiale, økonomiske, politiske og moralske bankerott. Mer enn én million mennesker er drept av Covid-19-viruset. Bare innenfor USAs grenser nærmer dødstallene seg en-kvart-million. Innen slutten av året vil antallet amerikanere som vil ha dødd som konsekvens av å være smittet, helt sikkert bli mer enn 300 000. Men selv der pandemien nå raser ute av kontroll over store deler av verden, er kapitalistregjeringers sentrale fokus ikke oppdemming mot viruset, men snarere beskyttelsen av profitter. Denne kriminelle prioriteringen ligger til grunn for adopteringen av den morderiske strategien for «flokkimmunitet», tolereringen og til-og-med en aktiv oppmuntring av utbredt infisering, uten hensyn til kostnaden i antall menneskeliv.

Pandemien, som World Socialist Web Site har forklart siden utbruddets begynnelse, er et «trigger event» som i likhet med utbruddet av den første verdenskrigen, sterkt har intensivert og brakt til eksplosjonspunktet alle kapitalistsystemets motsetninger. De to store klassene i samfunnet – kapitalistklassen og arbeiderklassen – blir drevet inn i en stadig mer direkte og brutal konflikt, der hver av disse to kreftene prøver å få løst motsetningene i henhold til sine egne interesser. Metodene og de politiske orienteringene som kapitalisteliter bestreber seg på å få overvunnet krisen med er undertrykking av demokrati, fascisme og krig, der alt av det er innrettet mot den maksimale utbyttingen, atomiseringen og utarmingen av massene av det arbeidende folket. Som respons er arbeiderklassen tvunget til å gå inn på den revolusjonære kampens vei.

Det er i denne politiske og historiske konteksten relanseringen av World Socialist Web Site har funnet sted. Men å erkjenne den objektive historiske prosessen som utviklingen av WSWS er et uttrykk for, betyr ikke at relanseringen av WSWS, enn si den opprinnelige grunnleggelsen av nettstedet for nesten 23 år siden, har vært det automatiske resultatet av blinde historiske krefter.

World Socialist Web Site er produktet av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonales kaders bevisste innsats for å løse krisen for revolusjonært lederskap. WSWS ble først lansert i februar 1998. Bare seks år hadde da gått siden Sovjetunionen ble oppløst. For de utallige variantene av antimarxistisk revisjonisme og småborgerlig venstreorientering ble det byråkratiske regimets sammenbrudd, så vel som arbeiderbevegelsens og fagforeningsbyråkratienes impotens over hele verden, møtt med en paroksysme av fortvilelse. «Århundrets midnattstime» hadde ankommet.

Den politiske og historiske situasjonen ble av Den internasjonale komitéen (IC) vurdert på en helt annen måte, som hverken ble overrasket eller i det aller minste motløs av oppfyllelsen av Trotskijs forutsigelse om at «ikke én stein» av de gamle og reaksjonære byråkratiske organisasjonene ville stå igjen oppå en annen. Til tross for stalinismens sammenbrudd og de gamle nasjonal-reformistiske fagforeningsorganisasjonenes forråtnelse, forble kapitalistsystemet besatt plaget av dets uløselige motsetninger. Oppgaven Den fjerde internasjonale konfronterte var å forberede seg for det neste stadium av kapitalismens krise og fornyelsen av arbeiderklassens revolusjonære bevegelse.

Dette historisk funderte perspektivet undervurderte ikke de enorme vanskelighetene som måtte overkommes. Trotskist-bevegelsen forsto, og undervurderte ikke den enorme skaden som den internasjonale arbeiderklassens politiske bevissthet og selvtillit hadde blitt påført av flere tiår av forbrytelser og svik, begått av stalinisme, sosialdemokrati, maoisme og de pro-korporatistiske fagforeningene. Dessuten var det et unektelig faktum at disse forbrytelsene og svikene hadde undergravd, og til-og-med diskreditert, ideen om sosialisme blant brede lag av arbeiderklassen. Det ville ta tid, trykket fra objektive hendelser og fremveksten av en ny generasjon, for at fortidens sår kunne leges.

Men i denne prosessen erkjente Den internasjonale komitéen sin egen kritisk nødvendige rolle. I 1993, under mitt første møte med den store sovjetiske russiske historikeren Vadim Rogovin, i Kiev – som da arbeidet med det første bindet av sin historie om Venstreopposisjonens kamp, ledet av Trotskij, mot det stalinistiske byråkratiet – spurte han meg hvordan fornyelsen av en sosialistbevegelse kunne oppnås? Jeg uttalte at Den internasjonale komitéen var fast bestemt på å knytte kampen for programmet for trotskisme sammen med gjenoppbyggingen av et ekte verdenssyn på sosialisme og kultur i arbeiderklassen. «Det er en veldig høytravende ambisjon,» repliserte Vadim, og han demonstrerte sin støtte for dette perspektivet ved å fullføre syv bind av sitt store historiske arbeid, Vardet etalternativ? Vadim, som dedikerte sitt siste bind til Den internasjonale komitéen, levde til å se lanseringen av World Socialist Web Site før han døde av kreft høsten 1998.

Siden lanseringen av nettstedet har det vært mer enn 8 000 daglige utgaver av WSWS. Nettstedet ble opprinnelig lagt ut fem dager i uka, og forflyttet seg ganske raskt til å publisere seks dager i uka. Ikke én eneste planlagt publiseringsdato har manglet. En slik utholdenhet er bare mulig når en publikasjon styres av et perspektiv forankret i marxistisk teori og den bevisste assimileringen av Den fjerde internasjonales vidstrakte historiske erfaring av revolusjonær kamp.

I juli 1998, mindre enn et-halvt-år etter lanseringen av World Socialist Web Site, ble nettstedets politiske og intellektuelle grunnlag, og motiveringene for dets arbeid definert som følger:

1. ICFIs insistering på internasjonalismens forrang som grunnlag for arbeiderklassens politiske strategi og taktiske organisering.

2. Den kompromissløse karakteren av kampen ført av ICFI mot de reaksjonære arbeiderbyråkratienes dominering over arbeiderklassen.

3. Vektleggingen plassert på gjenopplivingen av en ekte sosialistisk politisk kultur innen arbeiderklassen som et essensielt intellektuelt og, man kunne kanskje tillegge, «åndelig» premiss for en ny internasjonal revolusjonær bevegelse. ...

4. Kampen mot spontanitet og politisk fatalisme i relasjon til utviklingen av kapitalismens krise, klassekampen og den sosialistiske revolusjon. [1]

Utholdenheten og veksten av World Socialist Web Site vitner om riktigheten av disse grunnleggende prinsippene og det marxistiske materialistiske verdenssynet, og det trotskistiske politiske programmet som de bygger på.

Men selv den mest fremskredne vitenskapelige teori og det revolusjonære programmet kan ikke realiseres med mindre det kjempes for. Det marxistiske programmet og det høye nivået av politisk bevissthet som kreves for fremveksten av en sosialistisk massebevegelse, kan ikke utvikle seg spontant innen arbeiderklassen. Utviklingen av en revolusjonær bevegelse av arbeiderklassen, dypt påvirket av et sosialistisk syn på verden og kultur, krever de marxistiske kadrenes utrettelige og vedvarende aktivitet.

Etter nesten 23 år med kontinuerlig og uavbrutt publisering av World Socialist Web Site, kan med rette arbeidet til kaderen for Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale beskrives som «utrettelig» og «vedvarende». Publiseringen av WSWS har i løpet av disse mer enn to tiårene av publisering krevd det daglige samarbeid av kadre som bor på forskjellige kontinenter.

WSWS’ stab består av kadere med et bredt spekter av politisk erfaring. Noen av nettstedets faste forfattere – kamerater som Barry Gray, Patrick Martin, Nick Beams, Wije Dias, Chris Marsden, Peter Schwarz, Ulrich Rippert, David Walsh, Larry Porter og Fred Mazelis – har vært engasjert i revolusjonært arbeid i mange tiår, til-og-med et-halvt-århundre og lenger. Mange flere forfattere, og deres antall vokser raskt, er nyrekrutterte til seksjonene av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale. Og det er kamerater som nå bidrar regelmessig til WSWS, som jobber hardt for å etablere nye seksjoner av Den internasjonale komitéen i landene og regionene der de er lokaliserte.

Et nettsted lever ikke ene og alene av forfattere. WSWS vedlikeholdes av en internasjonal kader som ivaretar det tekniske vedlikeholdet av nettstedet, som korrekturleser artikler, og som deretter legger dem ut på nettstedet. Og under betingelser der WSWS må kjempe en daglig kamp mot selskapssensorene, griper partikadere over hele verden inn på utallige sosialmedieplattformer for å bringe nettstedets innlegg til et globalt publikums oppmerksomhet. Og dette arbeidet styrkes umåtelig av tiltakene til utallige hengivne lesere og tilhengere av World Socialist Web Site.

Selvfølgelig kunne ikke publiseringen av WSWS bli opprettholdt uten de økonomiske ressursene som besørges av nettstedets lojale lesere og supportere.

Terrence, en stor dramatiker fra den antikke verden, skrev: «Jeg er et menneske; og jeg tror ingenting menneskelig er meg fremmed.» Dette universelle synet kommer til uttrykk i innholdet på WSWS. Omfanget av nettstedets dekning er et bredt spekter av emner, hendelser og erfaringer. WSWS er først og fremst orientert mot arbeiderklassen. Så lenge arbeiderklassen forblir under kapitalismens dominans må WSWS’ sentrale fokus være å gi arbeiderklassen detaljert dekning og analyse av politiske begivenheter og sosiale kamper.

Nettstedet må lære arbeiderne å erkjenne forskjellen mellom et ekte revolusjonært program og forfalskede programmer produsert av styringsklassens politiske agenter. WSWS må kontinuerlig heve arbeiderklassens historiske bevissthet, som er essensielt viktig for en korrekt orientering og respons på samtidens begivenheter. Trotskist-bevegelsen tolererer ikke forfalskninger og nedverdigelse av fortidens historiske erobringer, betalt for i blod, enten det er de fra den sosialistiske Oktoberrevolusjonen i Russland eller fra de to store borgerlige demokratiske Revolusjonene utkjempet på slagmarkene i den nye amerikanske republikken.

I størst mulig grad prøver WSWS å heve arbeiderklassens vitenskapelige kunnskap og kulturelle bevissthetsnivå. Det er ikke noe aspekt av kulturen som faller utenfor arbeiderklassens rekkevidde. Klassebevissthet er beriket og gjort mer akutt av intellektuelt engasjement og empati med det bredeste spekter av menneskelig erfaring.

WSWS’ formål er å heve den internasjonale arbeiderklassens bevissthet til det nivå som kreves for dens forening og dens globale koordineringen av sin kamp for å gjennomføre den sosialistiske verdensrevolusjonen og oppnå menneskehetens frigjøring – for alle etnisiteter, nasjonaliteter, religioner, og hudfargebakgrunner – fra alle former for undertrykking.

I dag skal vi høre fra talere som har spilt en kritisk rolle i arbeidet med World Socialist Web Site. Lista over talere er nødvendigvis begrenset av tidsrammene. De taler derfor som representanter for en enorm kollektiv innsats.

Med det sagt vil jeg gjerne introdusere vår første foredragsholder.

[1] David North, Rapport til åpningssesjonen av det attende plenum for Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale, 20. juli 1998

Loading