World Socialist Web Sites’ tilnærming til vitenskap

WSWS publiserer talene holdt av ledende medlemmer av ICFI og bidragsytere til WSWS på nettmøtet den 25. oktober arrangert for å ønske relanseringen av WSWS velkommen, som ble innledet med posteringene den 2. oktober 2020. Bryan Dyne skriver for WSWS om vitenskap.

Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å snakke om WSWS’ tilnærming til vitenskap. Over de ni siste månedene har dette blitt mest legemliggjort av vår dekning av koronaviruspandemien. Siden de første artiklene, som ble publisert i januar, har vi foretatt en meget omstendelig analyse av den medisinske betydningen av dette nye viruset og dets krysning med samfunnet. Dette har omfattet både artikler om den politiske situasjonen og materiale om selve virusets epidemiologi.

Som kontrast ble vitenskapen i all vesentlig grad ignorert av Trump-administrasjonen, Demokratene, og deres kolleger internasjonalt, som alle forsøkte å bagatellisere og skjule trusselen reist av smitten. Som sådan var vi den eneste politiske tendensen til veldig tidlig å advare om farene arbeiderklassen konfronterte dersom viruset ble gitt anledning til å rase ubehindret på tvers av verden, og vi oppfordret til en globalt koordinert beredskapsrespons på den spredende koronaviruspandemien.

Disse advarslene har blitt tragisk bekreftet: Mer enn 1,15 millioner mennesker er døde globalt, og milliarders sosiale liv har blitt totalt kullkastet.

Andromeda-galaksen er en sperret spiralgalakse lokalisert anslagsvis 2,5 millioner lysår fra jorda, og den inneholder anslagsvis én billion stjerner.

Slike tall avslører de klare motsetningene i det moderne samfunn mellom de enorme fremskrittene

som har blitt gjort innen medisinfaget i løpet av forrige århundre og hindringene pålagt anvendelsen av disse fremskrittene i hverdagslivet under kapitalismen. I en rasjonell og vitenskapelig planlagt verden ville en fremvoksende og potensielt pandemi-induserende sykdom ikke blitt oversett i uke- og månedsvis for å beskytte aksjemarkedet, men umiddelbart blitt møtt med alle tilgjengelige ressurser for å begrense og kontrollere patogenet, behandle de smittede og sikre levebrødet til de hundretalls millioner av mennesker som ville bli berørt av de økonomiske konsekvensene.

Gapet mellom det vitenskapen sier ville være bra for menneskeheten og det som finner sted under kapitalismen, eksisterer for alle fagfelt – medisin, så vel som fysikk, biologi, astronomi, for bare å nevne noen få. Som vi bemerket i vår nylige dekning av romfartøyet OSIRIS-Rex’ prøvesamling av materialer fra en asteroide, «er det nesten ikke til å fatte hvilke resultater som kunne vært levert i løpet av vår levetid» dersom ressursene anvendt for krig og profitt ble rettet mot utforskning og vitenskapelige oppdagelser.

Mer generelt stammer vårt fokus på vitenskap siden grunnleggingen av nettstedet i 1998 fra vår insistering på at arbeiderklassen, dersom den skal gjøre fremskritt, må bli bevæpnet med en grundig og gjennomgående forståelse av verden. Dette er et poeng marxister alltid har understreket. Utviklingen av samfunnet som helhet er basert på utviklingen av produktivkreftene, som i sin tur blir drevet og ansporet av vitenskapens utvikling. Internett, den teknologien som ligger til grunn for hvordan vi avholder dette online-møtet, ble så utbredt i all vesentlig grad på grunn av fremveksten av transnasjonal produksjon tidlig på 1990-tallet, som besørget en økonomisk nødvendighet for anledningen til å lagre og gjøre tilgjengelig informasjon fra hvor som helst i verden.

Dette er imidlertid ikke ganske enkelt et spørsmål om, for eksempel, at en bilproduksjonsarbeider kjenner til den mekanikk, elektroteknikk, materialvitenskap og termodynamikk som gjør en bil mulig. Det er nødvendig at vi vender oss i retning en vitenskapelig tilnærming ikke bare til naturfenomener, men også for å forstå de minst like komplekse historiske og sosiale prosessene som styrer våre liv – de objektive lovene for kapitalismens utvikling.

Slike studier er desto mer nødvendige i en verden dominert av den uopphørlige forherligelsen av irrasjonalisme, hvorvidt det er gjennom kultiveringen av tilbakeståenhet og religiøs obskurantisme eller det er promoteringen av postmodernisme. Arbeidere må ta opp kampen mot alle de som benekter at objektiv kunnskap eksisterer, og som hevder at virkeligheten på en eller annen måte skapes gjennom språk. Om dét var sant da ville Trumps påstand fra i sommer, «Med mindre testing ville vi vise færre tilfeller», ha betydd en slutt på pandemien.

Arbeidere må også være i fronten av kampen mot alle forsøk på å så splittelser i den, ved hjelp av antivitenskapelige begreper som rase. Som vi har skrevet mye om på WSWS er det ikke noe grunnlag for begrepet forskjellige menneske-«raser», hverken i den antropologiske dokumentasjonen, som viser er stor grad av menneskelig migrering og blanding allerede for hundretusener av år siden, eller i selve det menneskelige DNA, som faktisk ikke kan anvendes til å åpenbare noens «rase», eller nasjonalitet.

WSWS har også viet spesiell oppmerksomhet til den stadig-voksende eksistensielle trusselen klimaendringer utgjør. I likhet med pandemien kjenner klimaendringer ingen nasjonale grenser og er et iboende internasjonalt problem. Som mange nylige vitenskapelige artikler om emnet har understreket er den eneste reelle løsningen for å få stoppet global oppvarming, og alle dens pågående og kommende katastrofer, gjennom en omorganisering av verdens energiproduksjon og transportinfrastruktur, og utviklingen av ny teknologi for umiddelbart å få stanset karbonutslipp.

Vi har også insistert på at kampen for et trygt miljø må avvise enhver løsning på klimakrisen som oppfordrer til en vesentlig reduksjon av verdens «overtallige befolkning». Slike malthusiske

holdninger benekter det faktum at det ikke er «menneskeheten» som har ført verdens biosfære til randen av kollaps, men at det er tvillingbarrierene kapitalisme og nasjon-stat-systemet som har forhindret enhver seriøs innsats for å få reversert global oppvarming.

Kapitalismen, som ubønnhørlig drives av sine interne motsetninger, leder menneskeheten mot en avgrunn av pest, verdenskrig, miljøkatastrofe og diktatur. Akkurat de samme motsetningene produserer imidlertid også grunnlaget for kapitalismens omveltning: den internasjonale arbeiderklassen.

Som Trotskij bemerket for 94 år siden i pamfletten Radio, vitenskap, teknikk og samfunn: «Teknikk og vitenskap har sin egen logikk – logikken for erkjennelsen av naturen, og mestringen av den i menneskehetens interesse. Men teknikk og vitenskap utvikler seg ikke i et vakuum, men i det menneskelige samfunn, som består av klasser. Styringsklassen, den besittende klassen, kontrollerer teknikken, og gjennom den kontrollerer den naturen.»

Vår skriving om vitenskap, nå mer tilgjengelig enn noensinne på det relanserte WSWS, søker å gjøre disse objektive prosessene mer bevisste, for å inngi den voksende motstanden fra millioner av arbeidere og ungdommer kunnskapen og forståelsen at vitenskapens fremskritt – og menneskehetens fremskritt som helhet – betinger gjenoppblomstringen av en ny revolusjonær bevegelse av arbeiderklassen. Vår bevegelse forener under sitt banner både jakten på vitenskapelig sannhet, i alle dens former, og kampen for å etablere et internasjonalt koordinert, vitenskapelig innrettet system for økonomisk planlegging, basert på likeverd og tilfredsstillelsen av menneskelige behov: sosialisme.

Loading