Sverige innleder massiv militæroppbygging i forbredelse til krig mot Russland

Sveriges Sosialdemokrat-ledede regjering kunngjorde i forrige måned en massiv, flerårig plan for økning av militærutgifter og aktiviteter – den største ekspansjonen på 70 år.

Forsvarsminister Peter Hultqvist kunngjorde at landets forsvarsbudsjett fra 2021 til 2025 skulle økes med SEK 27 milliarder, en økning på 40 prosent.

Den militære budsjettøkningen kommer på toppen av betydelige økninger vedtatt siden 2014. Forbes anslår at den totale økningen av forsvarsbudsjettet fra 2014 til 2025, medregnet det nye lovforslaget, blir så mye som på 85 prosent.

I tillegg til de økte utgiftene oppfordrer den massive 181-sider-lange lovproposisjonen om forsvarsutgifter at de vervede styrkene skal økes fra 60 000 tropper til 90 000. Den foreslår ferdigstillingen av en ny ubåttype for å tilføyes Sveriges verdensklasse-stealth-ubåtflåte, samt en ny mekanisert brigade for hæren. Tilsvarende foreslår proposisjonen utviklingen av et nytt, mer avansert ubåtprogram som innen 2025 skal erstatte den berømte Gotland-klassen av ubåter.

Svenske tropper i Afghanistan [Foto: Wikimedia Commons]

Lovproposisjonen vil også innebære et løft for Sveriges «Sivilforsvar». På en pressekonferanse den 15. oktober sa Hultqvist til reportere: «Sveriges evner til å håndtere en tilstand av økt beredskap, og i siste instans krig, må styrkes på en bred front.» Det skal også investeres i ei rekke andre av de væpnede styrkers funksjoner – nye jagerfly, artilleriplattformer og cyberkrigprogrammer.

Den planlagte massive oppbyggingen av militærmakt i dette lille men betydningsfulle landet, vitner om den enorme krigsfaren, der den globale økonomiske og politiske situasjonen forverres under betingelser av den største kapitalistkrisen siden 1930-tallet.

På tvers av hele Eurasia har faren for krig har aldri vært så stor siden den andre verdenskrigen. I 2019 nådde de globale militærutgiftene $ 1,9 billioner, det høyeste nivået siden slutten av den kalde krigen.

Den globale cockpiten for militarisme og krig er USA. Siden 2008, først under Obama og nå Trump, har det skjedd en massiv oppbygging av militærutgifter innrettet på forberedelser for «stormaktkonflikter», fremfor alt med Russland og Kina.

Påstanden fra den amerikanske, og for den saks skyld de skandinaviske styringsklassene om at de er engasjert i «forsvars»-forberedelser mot den store ‘Russland-trusselen’ er løgner, for å berettige opprustning og aggresjon. USA og NATO har siden oppløsingen av Sovjetunionen i 1991 engasjert seg i en systematisk militæroppbygging mot Russland, der de har ført tidligere medlemsland av østblokka og Sovjetunionen, ett etter ett, inn i NATO, som del av en større plan for å få brutt Russland opp i mindre stater som kan bli lettere for amerikansk imperialisme og dens allierte å få dominert.

Det er umulig å se Sveriges massive planer for opprustning, og som forsvarsminister Hulqvist sier, for «krig», utenfor USAs og landets alliertes bredere innsats for forberedelser for krig mot Russland, og global kapitalismes pådriv i retning av krig og militarisme. Det demokratiske partiets viktigste kritikk av den fascistiske Donald Trump de fire siste årene har vært at han ikke har vært tilstrekkelig aggressiv mot Russland.

En svensk regjeringsuttalelse fra den 14. oktober satte helt klart økningen i forsvarsutgiftene i sammenheng med krigspådrivet mot Russland. Hulqvist sa til reportere at tidligere kutt av forsvarsbudsjettene hadde gått «for langt», og at «russisk aggresjon i Georgia og Ukraina» antyder at «et væpnet angrep på Sverige ikke kan utelukkes».

Et væpnet angrep fra Russland mot Sverige ville imidlertid være selvmord. Selv om Sverige ikke formelt er medlem av NATO, er og har landet i over 50 år vært en meget nær alliert av det amerikanske militær-etterretningsagenturet. Til tross for landets offisielle holdning som nøytralt under den kalde krigen fungerte Stockholm som en nøkkelpartner for amerikanske etterretningsoperasjoner mot Sovjetunionen.

Siden det stalinistiske byråkratiets oppløsing av Sovjetunionen har Sverige opprettet mange gjensidige forsvarstraktater med NATO og USA. Et angrep fra Russland mot Sverige ville derfor nesten umiddelbart føre til en respons mot Russland fra enhver større europeisk, NATO- og USA-innordnet makt. Den reelle trusselen Baltikum-regionen står overfor er ikke russisk aggresjon, men den globale kapitalismens generelle nedstigning mot inter-imperialistisk rivalisering, og amerikansk imperialismes fremskredne forberedelser for krig mot både Russland og Kina.

Konflikter i Syria, Iran, Venezuela, Israel, Libya, eller krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia kan lett og raskt spinne ut i en konflikt som involverte væpnede stormakter. I denne sammenhengen, der et av disse tennpunktene utløser en vesentlig krig mellom USA og Russland, ville Sverige, alliert med USA, være på dørstokken til Russland, og ikke minst til St. Petersburg. I et slikt scenario ville kontroll over Østersjøen være avgjørende for USA.

Det er bemerkelsesverdig at den historiske økningen i svenske militærutgifter ikke blir utført av de tradisjonelle «høyre»-partiene, men snarere av Sosialdemokratene og De Grønne. Sosialdemokratene har en lang historikk for militarisme. Det var under den Sosialdemokrat-ledede regjeringen til Göran Persson at Sverige i 2002 ga fra seg sin meget hyllede posisjon for formell nøytralitet [engelsk tekst], som hadde eksistert i nesten 200 år, for å støtte Bush-administrasjonens «krig mot terror» og delta mer fullt ut i felles militærøvelser med NATO.

Dette er ikke bare et svensk fenomen. Som World Socialist Web Site har dokumentert har Europas «venstre»-partier vært i fronten for oppfordringene til opprustning. Dette kan ses tydelig i Tyskland, der tysk imperialisme foretar en massiv opprustning frontet av Det sosialdemokratiske partiet og som blir hilst vekomment med stor støtte [engelsk tekst] og entusiasme fra både Venstrepartiet og De Grønne.

Sveriges enorme gjenopprustningsprogram er desto mer politisk signifikant gitt at utenfor landet hylles Sverige og landets «sosialdemokratiske» politiske partier av pseudo-venstre-organisasjoner som Democratic Socialists of America (DSA) som en «sosialistisk» modell å strekke seg etter. Disse nasjonalistiske, pro-kapitalistiske organisasjonene kombinerer dette med promoteringen av politikere og partier som forsvarer militarisme under påskudd av «nasjonalt forsvar», som Bernie Sanders hva angår Kina [engelsk tekst].

Det er ikke noe «sosialistisk» ved Sverige. I slående kontrast til milliardene som militæret er tildelt for å trene tropper i å drepe og anskaffe våpen for død og ødeleggelse, har styringseliten sultefôret landets helse- og sosialtjenester midt under en rasende pandemi som har krevd livene til over 6 000 mennesker i et land på bare 10 millioner.

I løpet av pandemien første bølge ble eldreomsorgshjem herjet av Covid-19-infeksjoner og dødsfall, der lavtlønnede, prekært sysselsatte pleiearbeidere ble overveldet, og til-og-med manglet den nødvendige understøttelsen for trygt å kunne søke ly hjemme dersom de viste symptomer. Sykehus var så overveldet etter tiår med privatiseringer og kostnadsreduksjoner at de i Stockholm-regionen vedtok en politikk om å nekte behandling for pleiehjembeboere over 80 år.

Loading