Tale til IYSSEs antikrig-stevne 10. desember

COVID-19-pandemien, klimaendringene og retten til ei framtid

Det følgende er bemerkningene fra Evan Blake til online-stevnet 10. desember, «For en massebevegelse av studenter og ungdom for å stoppe krigen i Ukraina!» organisert av International Youth and Students for Social Equality (IYSSE).

Blake er koordinator for Globale arbeideres Gransking av Covid-19-pandemien, og et ledende medlem av Socialist Equality Party i USA. For mer informasjon om å bli med i IYSSE, besøk iysse.com.

Evan Blake | Bemerkninger til IYSSEs online-stevne mot krig

World Socialist Web Site identifiserte tidlig i 2020 pandemien som en «trigger-begivenhet», en ‘utløsende hendelse,’ i verdenshistorien. Den ville utdype den globale krisa og kapitalismens motsetninger og akselerere pådriveren i retning imperialistkrig og sosialistisk revolusjon.

Amerikansk imperialisme hadde lenge planlagt for krigen i Ukraina, men pandemien tilspisset de geopolitiske spenningene og satte scenen for krigens utbrudd.

Pandemien har i løpet av de tre siste årene avslørt de kapitalistiske styringselitenes svimlende likegyldighet overfor massedød.

Den har bevist at borgerskapet av i dag ikke er mindre hensynsløst og kriminelt anlagt enn hva borgerskapet var som kastet menneskeheten ut i den første og den andre verdenskrig. De har nok en gang vist seg villige til å ofre titalls millioner menneskeliv i deres profittjakt.

Pandemien utgjør nok en krig som har blitt ført, av hver og én av styringsklassene mot deres respektive befolkninger. Samtidig som kapitalistene under pandemien har ansamlet seg billioner av dollar, har de tre siste årene vært katastrofale for arbeidere og unge mennesker over hele verden.

Ifølge The Economist har det nå vært mer enn 20 millioner overtallige dødsfall som kan tilskrives Covid-19. De to første årene av pandemien så den forventede levealder globalt for første gang siden den andre verdenskrig en nedgang.

Mer enn 10 millioner barn over hele verden har opplevd en forelders eller primær omsorgspersons død på grunn av Covid. Nivået av traumer og lidelser påført disse ungdommene av tapet av deres kjære er ufattelig.

Til tross for alle løgnene om at Covid ikke har noen konsekvenser for barn er realiteten den at globalt har titusener dødd, og viruset er nå en av de viktigste årsakene til pediatridødsfall.

I tillegg øker for hver dag som går den enorme belastningen av Long Covid, som kan påvirke nesten alle av kroppens organer. Pandemien har treffende blitt beskrevet som en «massebegivenhet for funksjonshemming».

Bare i USA lider nå 20 millioner mennesker av Long Covid, derav 4 millioner som er så sterkt funksjonshemmede at de ikke lenger i det hele tatt kan arbeide. Denne lidelsen rammer ytterligere hundrevis av millioner verden over.

Vi går nå inn i pandemiens tredje vinter, og i motsetning til Joe Bidens og andre politikeres løgner, er den ikke på langt nær over. Over hele den nordlige halvkula stiger igjen antallet infeksjonstilfeller og sykehusinnleggelser.

Dagens online-stevne holdes samtidig som infeksjonstilfellene er i ferd med å komme ut av kontroll i Kina, bare én måned etter at Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) den 11. november begynte å oppheve deres Zero-Covid-politikk.

I mer enn to år undertrykte Kina virusoverføring gjennom massetesting, kontaktsporing, midlertidige nedstenginger, pålagt anvendelse av munnbind og anvendelsen av andre folkehelsetiltak.

Landets fatalitetsrate pro capita er den desidert laveste av alle verdens større land, bare 0,1 prosent av USAs, der mer enn 1,1 millioner mennesker har blitt Covids ofre.

Imperialistmaktene og deres ettergivende medier har gjennom hele pandemien kontinuerlig propagandert mot Zero-Covid i Kina. Det har de gjort av to sentrale grunner.

For det første har de bestrebet seg for i full mundur å få gjenopprettet Kinas kapitalistproduksjon og for gjenåpningen av landets grenser for å få en slutt på krisa i forsyningskjeden, som har grepet inn i deres profitter.

For det andre søker vestmaktene å besørge politisk dekke for deres egne kriminelle politiske orienteringer. Opphevingen av Zero-Covid i Kina, som de vet vil kunne drepe millioner av mennesker, gjør det mulig for USA og Europas stormakter å hevde at de millioner av unødvendige dødsfall i deres egne land var uunngåelige.

Tidlig i pandemien ble det demonstrert av Kina, New Zealand og andre land at koronaviruset faktisk kunne elimineres. Hvert eneste land har møtt katastrofe etter å ha opphevet Zero-Covid.

Denne erfaringens sentrale lærdom er at pandemien kunne vært stoppet i en tidlig fase, og at den faktisk fortsatt kan stoppes, men at dét fordrer en globalt koordinert strategi. På lengre sikt er Zero-Covid i ett enkelt land en umulighet.

Menneskeheten passerte i forrige måned terskelnivået åtte milliarder mennesker som lever i dagens verden. Vi lever i et dypt sammenkoblet globalt samfunn, og pandemien er bare ett av problemene vi står overfor under kapitalismen.

På den sosiale fronten fører den industrielle utviklingen under det kapitalistiske privateierskapet til stadig dypere sosial ulikhet.

På den geopolitiske fronten fører den kapitalistiske inndelingen av verden i rivaliserende nasjon-stater til krigsutbrudd og imperialistplyndring.

I menneskehetens samspill med naturen og med utvinningen av ressurser, som er en betingelse for vår overlevelse, har kapitalismens utvikling gitt opphav til klimaendringer og trusselen om pandemier, som begge er dypt sammenflettede fenomener.

Klimaendringer er blant de største farene denne generasjonen står overfor. Bare i dette århundret har titalls millioner mennesker allerede blitt fordrevet på grunn av global oppvarmings innvirkninger.

Dersom status quo fortsetter vil ytterligere hundrevis av millioner bli fordrevet i løpet av de neste tiårene, der kystområder over hele verden blir stadig mer ubeboelige.

Titalls millioner kan dø av flommer, skogbranner, tørker, stormer, hetebølger og kollaps av kritiske økosystemer.

En stor studie publisert i april fant at klimaendringer dramatisk vil øke potensialet for at viruser som allerede eksisterer blant dyrepopulasjoner vil kunne smitte over på mennesker, slik det faktisk skjedde med Covid-19, HIV, Ebola og andre sykdommer.

Det siste årets erfaringer, hvor de pågående farene med Covid-19 har blitt dekket over gjennom uopphørlig propaganda, viser at den neste pandemien vil bli møtt med total likegyldighet.

Etter hvert som klimakrisa hvert år forsterkes lærer flere millioner unge mennesker om disse farene, og leter etter et virkemiddel for å få stoppet denne tiltakende katastrofen. Året 2019 så historiens største protester mot klimaendringer, med mer enn 6 millioner som på 4 500 lokaliseringer deltok i demonstrasjoner i 150 land.

Disse kraftfulle demonstrasjonene ble fra makthaverne møtt med tomme løfter. Kapitalistene har ikke gjort noe som helst for å stoppe klimaendringene, og de vil fortsette å gjøre ingenting. Alle appeller til dem vil falle for døve ører.

Gjennom hele pandemien har kapitalistregjeringer vist seg ute av stand til å organisere en rasjonell vitenskapelig respons på den største folkehelsekrisa på et århundre. Det å tro de vil endre kurs og ta reelle grep for klimaendringene, eller at de skulle forberede for framtidige pandemier ville være å falle for vrangforestillinger.

Unge mennesker må heller vende seg til den internasjonale arbeiderklassen, den store revolusjonære kraften i kapitalistsamfunnet. Ingen av problemene vi står overfor kan løses uten en global bevegelse mot kapitalistsystemet av arbeidere og ungdommen.

IYSSE er den eneste ungdomsbevegelsen i hele verden som holder vitenskapen høyt, og trekker de nødvendige politiske konklusjonene fra den objektive virkeligheten vi står overfor. Gjennom hele pandemien har vi oppfordret til en globalt koordinert Zero-Covid-strategi for å implementere alle de folkehelsetiltak som er nødvendige for å stoppe virusoverføringen over hele verden.

Et globalt sosialistisk folkehelseprogram kan ikke bare eliminere Covid, men også ei rekke andre sykdommer som hvert år dreper millioner.

Som respons på klimaendringene må det til en internasjonal gjennomgripende omarbeiding av all infrastruktur for produksjon og distribusjon av energi og transporttjenester, og for landbruksproduksjon og produktfordeling, for å legge til rette for en kraftig reduksjon av drivhusgassene. For å oppnå dette forlanger vi internasjonaliseringen av de store selskapene og bankene, og reallokeringen av de gigantiske militærbudsjettene over til investeringer i utdanningsvesen, forskning og nye teknologier, og til finansiering av energiproduksjon basert på vindkraft og solenergi, med karbonfangst og mer.

Vi står for internasjonalisme, imot nasjonalisme. Og i opposisjon mot imperialismens krigsplanleggingen foreslår vi at det i alle land føres krig for å få slutt på ulikhet, faren for fascisme, pandemier, klimaendringer og fattigdom. Bli med oss i denne kampen, kampen for sosialisme.

Loading