செல்சியா மானிங் மற்றும் ஜூலியன் அசான்ஜை விடுதலை செய்!