Ingen nye antisosialistlover! Forsvar SGP mot Tysklands hemmelige etterretningstjeneste!

Forvaltningsdomstolen i Berlin begynner 18. november behandlingen av søksmålet Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Tysklands Socialist Equality Party] han anlagt mot Forbundsrepublikken Tyskland. SGP forsvarer seg mot å bli gjort til gjenstand for overvåkning av landets hemmelige etterretningstjeneste BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz; Det føderale kontoret for beskyttelse av forfatningen – og mot å bli utpekt som «venstreekstremistisk» i Verfassungsschutz’ årsrapport.

Saken er av ekstraordinær betydning. I sine begrunnelser for å sette SGP under overvåking, berettiger den føderale regjeringen en slags Gesinnungsjustiz (justis basert på meninger), som står i direkte tradisjon med Bismarcks antisosialist-lover og nazistenes Gesinnungsstrafrecht (juridisk rettsforfølgelse av meninger). Enhver positiv henvisning til Marx og Engels, enhver kritikk av militarisme og krig, og sågar enhver klasseanalyse av samfunnet erklæres grunnlovsstridig.

Dette er ikke bare rettet mot SGP. Etter hvert som «profitt over liv»-politikken under pandemien i tiltakende grad avslører kapitalismens bankerott, etter hvert som flere og flere arbeidere tar opp en kamp mot lønnstyveri og masseoppsigelser, og etter hvert som motstanden mot den uhyrlige militæroppbyggingen vokser, skal alle de som peker på de massive nivåene av sosial ulikhet, og som argumenterer for avskaffing av kapitalismen intimideres og bringes til taushet. De antidemokratiske argumentene som er utviklet mot SGP har lenge vært anvendt mot andre venstreorienterte grupper.

Dette fundamentale angrepet på demokratiske rettigheter fra den tyske regjeringens side må på det sterkeste avvises. Vi oppfordrer alle som forsvarer demokratiske rettigheter, og som ønsker å motarbeide det ytre høyre, til å tegne seg på SGPs underskriftkampanje på change.org. Legg ut støtteerklæringer, bilder og videoer på sosiale medier, merket med emneknaggen #DefendSGP.

Hva den føderale regjeringen vil forby

Første gang Verfassungsschutz (BfV) kalte SGP for «venstreorientert og ekstremistisk» i sin årsrapport var sommeren 2018. BfV beskyldte ikke partiet for å bedrive eller planlegge noen som helst slags kriminelle eller grunnlovsstridige aktiviteter, men fastslo derimot at partiet uttrykkelig forfølger sine mål med lovlige midler. Etterretningstjenesten berettiget å sette SGP under overvåkning utelukkende med den begrunnelse at partiet forfekter et sosialistisk program, og kritiserer kapitalismen.

Da SGP i januar 2019 meldte inn en juridisk klage responderte det føderale innenriksdepartementet med en 56-sider-lang juridisk orientering. Dette var imidlertid ikke et juridisk dokument, men en besk fordømmelse av sosialisme. SGP analyserte dokumentet grundig og understreket den antidemokratiske argumenteringen, som hevdet at sågar «kampen for et demokratisk, egalitært, sosialistisk samfunn» var grunnlovsstridig.

Til-og-med «tenkning i klassekategorier» og «troen på eksistensen av uforsonlig motstridende konkurrerende klasser» burde underlegges tankekontroll hevdet innenriksdepartementet. I møte med de største historiske nivåene av sosial ulikhet, og en hensynsløs koronaviruspolitikk som setter profitt over liv skal enhver omtale av klassepolitikk kriminaliseres.

Enhver positiv henvisning til Marx, Engels, Lenin, Trotskij eller Luxemburg erklæres å være et angrep på grunnloven. For det formål har regjeringen formulert en hel katalog over angivelige «forehavender mot den liberale demokratiske grunnordenen». Disse inkluderer «forlangende om en omveltning av ‘kapitalismen’ og etableringen av sosialisme», «agitasjonen mot angivelig ‘imperialisme’ og ‘militarisme,’» så vel som «avvisning av nasjonstater og Den europeiske union».

Samtidig har ikke innenriksdepartementet begrenset seg til å rettsforfølge konkrete handlinger rettet mot omveltningen av kapitalisme. Sågar aktiviteter som «å holde offentlige eventer, publisere bidrag og delta i valg» er grunnlovstridige, såframt de tjener til å formidle sosialistiske ideer.

Ved legitimeringen av rettsforfølgelse basert på meninger (Gesinnungsjustiz) plasserer den tyske regjeringen seg i den antidemokratisk tradisjonen som dannet grunnlaget for Bismarcks antisosialist-lover, og som fant sitt skarpeste uttrykk i nazistenes Willensstrafrecht. For at Hitlers tredje rike skulle kunne nøytralisere enhver politisk motstander, kaste dem i konsentrasjonsleirer og drepe dem, ble skyldtilvisning i tiltakende grad skilt fra enhver konkret handling.

Stopp den høyreorienterte konspirasjonen!

Den tyske styringsklassens tilbakevending til slike antidemokratiske og fascistiske tradisjoner er en alvorlig advarsel. Høyreorienterte og høyreekstreme tendenser vokser fordi bevisst masseinfeksjon, sosial ulikhet og krig er uforenlige med demokratiske rettigheter. Trumps 6. januar-kuppforsøk, Bolsonaros forberedelser for et coup d’état og den militære konspirasjonen i Spania er truende utviklingstrekk i denne retningen.

Disse tendensene er spesielt framskredne i Tyskland, landet der de største forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i kapitalismens tjeneste. BfV-rapporten og den juridiske orienteringen levert av innenriksdepartementet er produkter av en ytre høyrekonspirasjon innen statsapparatet. Denne har som siktemål å intimidere den offentlige opinionen og kriminalisere all opposisjon mot kapitalisme, nasjonalisme, imperialisme, militarisme og det fascistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD), som «venstreekstremistisk» og «grunnlovstridig».

Det har lenge vært kjent at Verfassungsschutz’ 2017-rapport ble utarbeidet av daværende byråsjef Hans-Georg Maaßen i nært samråd med partilederne i AfD. Da Maaßens alt for åpent høyreorienterte ekstremistytringer tvang fram nødvendigheten av at han måtte erstattes videreførte hans mangeårige visebyråsjef Thomas Haldenwang den samme kursen.

Verfassungsschutz har i årevis vært nært knyttet til den nynazistiske scenen, som den finansierer og leder gjennom et bredt nettverk av fordekte operatører. Verfassungsschutz-avdelingene i de forskjellige delstatene installerte 40 slike agenter i periferien av Den nasjonalsosialistiske undergrunnen (NSU), en nynazistisk terrorgjeng som var ansvarlig for drap av ni immigranter og en politibetjent.

Mens venstreorienterte grupper blir satt under overvåkning, og blir ærekrenket på grunnlag av deres synspunkter opprettholder sikkerhetstjenestene en beskyttende paraply over de mange høyreekstreme terrornettverkene innen hæren og politiet, som lagrer våpen og forbereder lister over politiske motstandere for oppsamling og henrettelser. Selv etter terrorangrepene i Halle og Hanau [engelsk tekst], og drapet på den ledende Kristelig-demokratiske CDU-politikeren Walter Lübcke [engelsk tekst], er lederne av disse nettverkene gitt anledning til å forbli på frifot, med deres organisasjonsstrukturer intakt.

Forsvar SGP!

SGP har kommet i de hemmelige tjenestenes sikter fordi partiet motsetter seg veksten av militarisme og det politiske etablissementets massive høyredreining, og søker å få gitt uttrykk for den brede motstanden blant arbeidende mennesker. Partiet har avslørt den høyreorienterte konspirasjonen innen statsapparatet, og slåss i arbeiderklassen for et sosialistisk program.

Men angrepet på SGP er også rettet mot enhver progressiv bevegelse. Skulle innenriksdepartementet lykkes vil det skape en farlig presedens. Det kan bli bruket til å målrette alle dem som slåss mot sosial ulikhet, miljøødeleggelser, statsundertrykking, militarisme og enhver av det kapitalistiske samfunnets utvekster. I tråd med logikken i innenriksdepartementets juridiske orientering kan slike angrep rettes mot streikende arbeidere, bokhandlere som selger marxistisk litteratur, eller kritiske kunstnere, journalister og intellektuelle.

Argumentene utviklet i orienteringen mot SGP blir allerede fremmet mot andre venstreorienterte grupper. Regjeringen berettiget eksempelvis i mai sine handlinger, i besvaringen av et parlamentarisk spørsmål reist av Die Linke (Venstrepartiet) om overvåkningen av den venstreorienterte avisa Junge Welt, ved å referere det faktum at avisa henviser til Marx og Engels og antok eksistensen av sosiale klasser. Tallrike venstreorienterte band, antifascistorganisasjoner, og eksemplevis miljøgruppa «Ende Gelände» har siden blitt utsatt for overvåkning og blitt inkludert i Verfassungsschutz’ årsrapport.

Denne formen for Gesinnungsjustiz må stoppes umiddelbart! Vi oppfordrer igjen alle som ønsker å forsvare demokratiske rettigheter og opponere mot faren fra det ytre høyre om å protestere mot dette angrepet fra de tyske hemmelige etterretningtjenestene, og komme til forsvar for SGP. Verfassungsschutz’ overvåking av SGP og alle andre venstreorienterte grupper må umiddelbart stanses, og dette høyreorienterte drivhuset for antidemokratiske konspirasjoner må oppløses.

Signer online-underskriftskampanjen på change.org! Legg ut støtteerklæringer, bilder og videoer på sosiale medier med emneknaggen #DefendSGP.

Loading