English

Francie: Milióny lidí protestují proti „První pracovní smlouv&;", odbory nazna&;ují ústup

Verze pro tisk | Pošlete odkaz na tento &;lánek emailem | Pošlete email autorovi

Odhadované dva až tři milióny stávkujících d&;lníků a studentů v&;era v celé Francii demonstrovaly proti gaullisticky lad&;né „První pracovní smlouv&;" (CPE) vládní legislativy, což je přibližn&; stejná ú&;ast jako při podobných demonstracích dvacátého osmého března.

Úterní stávky a protesty následovaly po páte&;ním oznámení prezidenta Jacquesa Chiraca o oficiálním schválení CPE, která zam&;stnavatelům umožňuje propustit mladé zam&;stnance bez udání pří&;iny b&;hem prvních dvou let zam&;stnání.

Chirac řekl, že opozdí vstup zákona v platnost a podpoří úpravy, které by zmírnily jeho dopad, ale přímo odmítl základní požadavek miliónů studentů, mladých a d&;lníků, kteří demonstrují a stávkují již déle než m&;síc za stažení dot&;eného opatření. Vlna protestů podpořená výzkumy veřejného mín&;ní, které ukazují převážné odmítnutí CPE a rychle klesající popularita Jacquesa Chiraca a ministerského předsedy Dominiqua de Villepina, odráží hluboké a rozšířené přesv&;d&;ení o tom, že zavedení tohoto opatření umožní nastolení tržních pravidel v americkém stylu a likvidaci práv d&;lníků a sociálních jistot.

Navzdory pokra&;ujícímu masovému odporu a zřejmé izolaci a krizi vlády v úterý představitelé odborů ustoupili z předchozího veřejného stanoviska, jež vylu&;ovalo jednání se zástupci vlády, dokud Chirac a Villepin nebudou souhlasit se stažením CPE. Představitelé p&;ti hlavních odborových organizací v&;etn&; Všeobecné konfederace práce (CGT), která spolupracuje s Komunistickou stranou, se dohodli na uspořádání střede&;ní schůzky s vládními ministry a parlamentními zástupci gaullistické strany Unie pro lidové hnutí (UMP).

To je jasným důkazem toho, že se odbory podporované oficiálními stranami „levice" - Komunistické strany a Socialistické strany - snaží o roztříšt&;ní protestního hnutí a dosažení „kompromisu" v rámci CPE.

François Hollande, předseda Socialistické strany, otevřen&; prohlásil, že cílem tohoto snažení je ukon&;it masový odpor. V úterý řekl: „Doufám, že dosáhneme skon&;ení masového odporu, který již trvá příliš dlouho, a že toto je poslední demonstrace."

Boj proti vládní politice odhalil základní politickou pravdu: hlavní překážkou porážky útoků na sociální jistoty a demokratická práva není vlastní síla vlády nebo kapitalistického politického establishmentu, ale spíše zbab&;lost a proradnost starých odborových byrokracií.

Z toho plyne, že je za potřebí rozvázat styky s t&;mito organizacemi a jejich nacionalistickými a reformistickými perspektivami a vytvořit nové vedení tvořené d&;lníky, které bude založené na revolu&;ním socialistickém a mezinárodním programu.

Nejv&;tší protest se konal v úterý v Paříži, kde organizátoři hlásili 700 tisíc ú&;astníků pochodu. Odhady pro ostatní m&;sta jsou 250 tisíc v Marseille, 120 tisíc v Bordeaux, 90 tisíc v Toulouse a 75 tisíc v Nantes.

Vysokoškolští a středoškolští studenti demonstrovali spolu s d&;lníky z veřejného i soukromého sektoru. Demonstrací se zú&;astnili také dopravní zam&;stnanci, kontroloři letecké přepravy, pedagogi&;tí pracovníci a zam&;stnanci Francouzského Telecomu, automobilky Renault a ropné spole&;nosti Total. V porovnání s minulým úterým ale byl stávkami mén&; postižen veřejný sektor, což zna&;í, že se odbory snažily minimalizovat ú&;inek v&;erejší stávky.

Francouzský týdeník Le Nouvel Observateur v úterý na svých webových stránkách přinesl následující zprávu: „V úterý v poledne odeslali prezidenti parlamentních skupin Unie pro lidové hnutí (UMP) v Národním shromážd&;ní a Senátu, Bernard Accoyer a Josselin de Rohan, pozvánku představitelům odborů a organizace mladých ke střede&;ní diskuzi o návrhu zákona, který by upravil CPE. Tato jednání budou rozšířena na ministry práce a zam&;stnanosti Jean-Louise Borloo a Gérarda Larchera.

„Představitelé p&;ti konfederací odborových organizací [CGT (Všeobecná konfederace práce), CFDT (Francouzská demokratický konfederace práce), FO (D&;lnická síla) a dvou managementových unií, CFTC a CFE-CGC] v úterý 4. dubna prohlásili, že jsou připraveni k setkání s diskusní skupinou Unie pro lidové hnutí (UMP) pov&;řenou přípravou pozm&;ňovacích návrhů CPE pod podmínkou, že se jednání budou konat „bez tabu, bez vymín&;ných podmínek a že bude možno op&;t žádat o stažení CPE."

Představitelé odborů a vedoucí nejv&;tší studentské unie již nazna&;ili, že se takových jednání budou chtít zú&;astnit. „Doufám, že po schůzkách, které by se m&;ly uskute&;nit v následujících dnech, bude zřejmé, že CPE nikdy nevejde v platnost," prohlásil François Chérèque, šéf CFDT, odborové federace s tradi&;ními konexemi k Socialistické stran&;.

Bruno Julliard, předseda univerzitní unie UNEF (Union Nationale des Étudiants de France), jehož vazby na Socialistickou stranu jsou dobře známy, řekl: „Budeme souhlasit s ú&;astí na jednání, pokud nám bude zaru&;eno, že v příštích dnech nebude podepsána žádná dohoda týkající se CPE.

Oba výroky obnáší přijetí zákona CPE jako takového. Julliardova „záruka" se v podstat&; neliší od takzvaného kompromisu navrhovaného Chiracem v jeho projevu z minulého pátku.

Z úst představitelů odborů a „levicových" politiků bylo v úterý možno slyšet mnoho o blížícím se „vít&;zství." Jejich aktivity ale objasňují, že „vít&;zství," které připravují, bude zradou zájmů a aspirací d&;lníků a mladých lidí.

Souhlasem k diskuzi s přijetím vládních podmínek se odbory a strany „levice" snaží mařit úsilí studentských delegátů o uspořádání generální stávky na dobu neur&;itou a sílící stanovisko o nutnosti odvolat gaullistickou vládu.

Jejich strategie bezpochyby zahrnuje pokus hovořit o hnutí tak, že vstupuje do „nové fáze," která se odehraje v Národním shromážd&;ní a při schůzkách v kuloárech mezi představiteli odborů, předsedy politických stran, obchodními zmocn&;nci a vládními ministry. Ožehavá a převažující starost oficiální levice a francouzské vládní elity jako celku je zlomit páteř masovému odporu a do řad d&;lníků zasít demoralizaci a zmatek.

Odbory, Socialistická strana a Komunistická strana v dob&; velkých krizí francouzské buržoazie opakovan&; sehrály přesn&; stejnou úlohu - od vlády Lidové fronty, která v roce 1936 zaškrtila generální stávku, přes takzvané „vít&;zství" zosnované CGT a Komunistickou stranou, které zlomilo stávkové hnutí v kv&;tnu až &;ervnu 1968 a zachránila vládu Charlese de Gaulla, „nepolitické" stanovisko odborů a stran oficiální levice, které vedly k porážce stávky a protestního hnutí v roce 1995, až po zrazení masových protestů proti vzd&;lávacím a důchodovým „reformám" v roce 2003.

V sou&;asné krizi odbory a levicové strany, v&;etn&; takzvané „extrémn&; levicové" Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR), efektivn&; legitimizují a zvyšují politické šance předsedy pravicového křídla gaullistické UMP, ministra vnitra Nikolase Sarkozyho. Chirac instruoval Sarokozyho a jeho spojence, aby vedli jednání s odbory.

Ministr vnitra se staví za provád&;ní pravicových reforem, represivní opatření „zákona a pořádku" a protipřist&;hovalecké a rasistické hledání ob&;tních beránků pro nadcházející prezidentské volby 2007. Sarkozy ostentativn&; přehlíží policejní represi hnutí, které se staví proti CPE. Při posledních masových protestech pózoval před kamerami s policejními oddíly pro boj s výtržníky. Více než 3.000 lidí bylo zat&;eno v souvislosti s demonstracemi v&;etn&; 383 v Paříži a 243 v&;era zat&;ených v jiných m&;stech.

Zatímco je otevřen&; pro CPE, kritizoval taktiku premiéra Villepina a vytkl mu, že nedokázal jednat s odbory před hlasováním na toto téma v Národním shromážd&;ní.

Želízka v ohni sou&;asného m&;ření sil se nevztahují pouze na bezprostřední otázku CPE. Laurence Parisot, předsedkyn&; zam&;stnanecké asociace MEDEF, mluvila za celou francouzskou buržoazii, když prohlásila, že bez ohledu na to, co se stane s CPE, je nutno u&;init další opatření proti d&;lníkům všech v&;kových kategorií.

„Jedním z kladů sou&;asné krize je, že lidé si uv&;domili, že na pracovním trhu existují opravdové problémy," řekla. „Jsem přesv&;d&;ena, že Francie je schopna provést nezbytné reformy."

Komentář Parisotové reflektoval také Eric Chaney, ekonomik mezinárodní investi&;ní banky Morgan Stanley. „Debata o reform&; pracovního trhu je nyní otevřena," řekl. „Je t&;žké si představit, že by se příští rok prezidentské volby mohly tomuto tématu vyhnout."

Boj proti CPE odhalil základní a nesmiřitelný konflikt mezi potřebami a zájmy d&;lníků - na důstojná a zajišt&;ná pracovní místa, zdravotní pé&;i, důchody, vzd&;lání, budoucnost pro mladé bez válek a represí - a požadavky finan&;ní oligarchie, jejíž majetek a moc jsou založeny na neúsp&;šném systému - kapitalismu. Tento konflikt nebude možno vyřešit ve prosp&;ch d&;lníků a mladých tak dlouho, dokud bude u moci sou&;asná vláda a celý politický establishment. Je nezbytné, aby se vytvořil cílev&;domý boj za d&;lnickou vládu a reorganizaci spole&;nosti na socialistických základech.

Hlavní úlohou „extrémn&; levicových" stran - LCR a Lutte Ouvrière (LO) - je zamlžování t&;chto politických pravd, tajit před veřejností v&;rolomnost odborů a oficiálních levicových stran a politicky odzbrojit masové hnutí.

LCR byla signatářem letáku, který se rozdával b&;hem úterních demonstrací jménem jedenácti levicových a radikálních organizací, v&;etn&; Socialistické a Komunistické strany, který zopakoval podlézavou výzvu pronesenou t&;mito organizacemi v předve&;er Chiracova projevu o stažení CPE. Nelze podat jasn&;jší důkaz o politické zkorumpovanosti, než pronést takové prohlášení i po zamítnutí CPE prezidentem Chiracem.

Lutte Ouvrière v krizi kolem CPE předvedla svou neschopnost a politický oportunismus. LO odpov&;d&;la na Chiracovo prohlášení vydáním stru&;ného prohlášení, které posiluje iluzi, že v&;tší tlak ulice by m&;l za následek porážku vládních útoků. Stálo v n&;m: „Jedinou možnou odpov&;dí Chiracovi a Villepinovi je u&;init z dalšího dne stávek a demonstrací 4. dubna ješt&; výrazn&;jší úsp&;ch než m&;l 28. březen."

Sou&;asným zamítnutím veřejného souhlasu s nadcházejícími jednáními mezi odbory a vládou a distancováním se v oblasti organizace od skupiny jedenácti levicových organizací v &;ele se Socialistickou a Komunistickou stranou nepředkládá LO žádnou možnost řešení, &;ímž prakticky napomáhá sm&;rování masového odporu za odborové byrokracie.

B&;hem úterních demonstrací rozdali příznivci World Socialist Web Site tisíce kopií prohlášení s názvem „Socialistická strategie pro d&;lnickou sílu: jediné řešení krize kolem ‚První pracovní smlouvy' ve Francii." V prohlášení se dále uvádí: „Lidové hnutí proti CPE odkrylo falešnost jakéhokoliv hlediska založeného na nátlaku na vládu a sm&;řováním na její sebereformu a přímo s sebou přineslo nutnost odvolání vlády a její nahrazení vládou zcela kontrolovanou d&;lníky a zavázanou pln&;ní programu, který brání jejich zájmy.

Loading