Perspective

Konkluderende bemerkninger til online-samlingen 10. desember

Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE) og kampen mot krig

Følgende er de konkluderende bemerkningene fra David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd, til online-stevnet lørdag 10. desember, «For en massebevegelse av studenter og ungdom for å stoppe krigen i Ukraina!» organisert av Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet – International Youth and Students for Social Equality (IYSSE).

På online-stevnet talte medlemmer fra hele verden av IYSSE og Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI). For mer informasjon om å bli med i IYSSE, besøk iysse.com.

Dagens online-stevne markerer en milepæl i byggingen av en internasjonal bevegelse av arbeiderklassen mot krigen i Ukraina. Talerne har ikke bare forklart de historiske opprinnelsene, dagens målsettinger og potensielle konsekvenser av krigen. De har også avslørt denne krigens kriminelle karakter, og presentert en tiltale mot alle regjeringene som er ansvarlige for dens planlegging, igangsetting og gjennomføring. Talerne har tilbakevist løgnene som utgjør substansen i propagandaen som regjeringer og media forsøker å lamme den offentlige bevisstheten med, for å produsere støtte for krigen.

For norsk teksting aktiver ‘cc’ (rød understrekning); velg ‘tannhjulet’ (Settings); velg ‘Subtitles’; velg ‘Auto-translate’; velg Norwegian i språklista.

Dagens taler, sett under ett, fører til klare konklusjoner om karakteren av USA-NATO-krigen i Ukraina og hva som må gjøres for å stoppe den. Disse konklusjonene kan oppsummeres som følger:

1. Krigen i Ukraina er, i dens sosioøkonomiske og politiske essens, en imperialistkrig igangsatt av USA og de andre vesentlige kapitalistmaktene som er del av NATO-alliansen.

2. NATOs mål, ledet av USA, er å påføre Russland et militært nederlag som vil føre til oppløsingen av Den russiske føderasjonen, oppdelingen av dette enorme landet og fordelingen av dets enorme naturressurser blant imperialistmaktene.

3. Imperialistene er av den formening at elimineringen av Russland som en barriere for NATOs militære ekspansjon østover til Eurasia vil resultere i omringingen av Kina, og tvinge sistnevnte land til å underkaste seg imperialismens diktater – enten som resultat av krig eller, som i tilfelle av det kinesiske regimets oppheving av dets Zero-Covid-politikk, innrømmelser i møte med et nådeløst globalt kapitalistisk økonomisk press.

4. Krigens politiske mål er i den endelige analysen – i likhet med 1900-tallets to verdenskriger – en ny omfordeling av verden blant imperialistmaktene. Denne prosessens logikk strekker seg til og med forbi konflikten med Russland og Kina. NATO-alliansen og de tilhørende militærpaktene, som inkluderer land i Asia og regionen Asia-Stillehavet, utgjør ikke et «Band of Brothers», men imperialisttyvers og halshuggeres forbryterbule. Logikken til grunn for interimperialistiske rivaliseringer vil i en ikke altfor fjern framtid føre til bitre konflikter blant dagens midlertidige allierte. Fortidens fiendskap, eksempelvis mellom USA og Tyskland, vil uunngåelig gjenoppstå.

5. Denne prosessens resultat vil, med mindre arbeiderklassen stopper det, bli en global katastrofe av en målestokk som setter fortidens vold i skyggen. Den potensielle bruken av

atomvåpen har siden krigens utbrudd blitt normalisert i den politiske diskursen.

6. Den russiske invasjonen av Ukraina den 24. februar 2022 var, til tross for USA-NATO-alliansens sentrale ansvar for iverksettingen av krigen, en reaksjonær og desperat handling utført av Putin-regimet, der det handlet på vegne av det styrende kapitalistoligarkiet som kom til makten i kjølvannet av oppløsingen av Sovjetunionen i desember 1991.

7. Putin-regimets bestrebelser for å rettferdiggjøre krigen ved å påberope seg tsarismens reaksjonære arv og nystalinistisk nasjonalsjåvinisme representerer en foraktelig historisk regresjon. NATOs provokasjoner ville ikke vært vellykket om det ikke var for det faktum at Putin-regimet er resultatet av den totale forkastelsen av de framsynte demokratiske prinsippene som Unionen av Sosialistiske Sovjetrepublikker (USSR) ble grunnlagt på i 1922, fem år etter Oktoberrevolusjonen. Bolsjevikregjeringen, ledet av Lenin og Trotskij, grunnla Sovjetunionen som en frivillig union, og var konstitusjonelt forpliktet til demokratisk likhet for alle nasjonale og etniske grupper. Den bevisste oppmuntringen av nasjonalsjåvinisme i Russland – som finner sitt åpent fascistiske motstykke i Ukraina – skapte de ideologiske forutsetningene for brodermordskonflikten mellom massene i begge land, som har blitt krigens ofre.

8. USA-NATO-krigen i Ukraina beviser igjen, når den undersøkes i dens essensielle historiske perspektiv, nødvendigheten av å få slutt på kapitalismen og nasjon-stat-systemet den er innebygd i. Krigen er, faktisk, bare én manifestasjon av den fatale uforenligheten mellom kapitalistisk privat eierskap av produksjonsmidlene og oppdelingen av verden inn i fiendtlige nasjon-stater, med menneskehetens progressive utvikling, og til og med dens overlevelse.

9. Ut av alle disse forutgående punktene stammer de endelige konklusjonene: Kampen mot krig føres fram gjennom smiing av den internasjonale arbeiderklassens enhet, og opphevingen av kapitaliststyre gjennom sosialistisk verdensrevolusjon.

10. For oppnåelsen av denne verdenshistoriske oppgaven er det nødvendig å utvikle et nytt revolusjonært parti innen arbeiderklassen. Men denne oppgaven trenger ikke utføres fra blanke ark. Fundamentene for dette revolusjonære partiet eksisterer allerede i Den fjerde internasjonale, grunnlagt av Trotskij, og i dag ledet av Den internasjonale komitéen, med dens arbeid basert på trotskistbevegelsens enorme historiske erfaring, som strekker seg et århundre tilbake.

Dagens internasjonale online-samling har fremmet perspektivet og programmet for sosialistisk revolusjon og for arbeiderklassens makt. Men den har først og fremst vært rettet mot verdens ungdom. Dette motsier ikke vårt program. Det er heller et kritisk viktig og uunnværlig element i perspektivet for verdenssosialisme. Ungdommen kan ikke forandre verden uten, og sett bort fra, arbeiderklassens mektige og sosialt avgjørende handling. Men det har aldri vært, og kan heller aldri

bli, en genuin revolusjonær bevegelse uten de unge menneskenes kampenergi, entusiasme og idealisme.

Verdens befolkning har akkurat passert 8 milliarder. De aller fleste av disse milliardene er unge mennesker, hvorav de fleste er i tenårene og tjueårene. Hva har kapitalismen å tilby dem annet enn utbytting, fattigdom, sykdom, fascisme og krig?

Mange talere i dag har sagt at ungdommen må slåss for sin framtid. Dette er sant, i den mest bokstavelige forstand. Fordi krig, pandemi og klimaendringer alle betyr den absolutte negasjonen av retten til ei framtid. Uten liv er det ingen framtid.

Men for å frata ungdommen deres rett til ei framtid må styringsklassen først frata dem deres håp. Det vil si, kapitalistelitene – kontrollerende regjeringer og media – gjør alt hva de kan for å overbevise ungdommen om at det ikke er noe de kan gjøre for å forandre verden, at urettferdighetene som eksisterer i dag vil eksistere for alltid, at årsakene til menneskelig elendighet er forankret i selve menneskets natur, og i deres på en eller annen måte mystiske psyke, snarere enn i de økonomiske interessene og relasjonene som virkelig bestemmer samfunnets utviklingsforløp.

Motstanderne av trotskistbevegelsen og International Youth and Students for Social Equality – spesielt blant den velstående middelklassens pseudo-venstre-partier og organisasjoner – vil hevde at IYSSE utfører deres arbeid på et for høyt teoretisk nivå. De hevder det er bedre å begrense seg til radikalt klingende fraser og slagord, uten de komplekse historiske referansene.

Vi avviser med forakt enhver slik kritikk, som er motivert av kynisme og en uuttalt, men reaksjonær agenda.

Dersom unge mennesker skal forandre verden, da må de forstå den. Leo Trotskij skrev i 1924, nesten et århundre siden, følgende i et essay med tittelen «Unge mennesker, studer politikk!»:

Unge mennesker lever i samfunnet, der de er født inn i bestemte betingelser, de trer fram på livets arena under spesielle historiske omstendigheter, og jo raskere disse ungdommene åpner øynene for verden rundt seg, jo bedre og mer dyptgripende forstår de betingelsene de lever under, og jo lettere vil deres skyv gjennom livet vise seg å bli.

Disse ordene gir gjenklang i den nåværende situasjonen. Det å flytte verden fra dens nåværende reaksjonære utviklingsforløp, over til kursen for sosialisme, er et enormt historisk forehavende. Dets oppnåelse fordrer et seriøst studium av politikk – nærmere bestemt politikk som er basert på den marxistiske materialistiske historieoppfatningen, som muliggjør en vitenskapelig studie avlovene som styrer kapitalistsystemet og klassekampen.

I frykt for ungdommens revolusjonære opplysning gjør styringsklassen alt i dens makt for å holde unge mennesker vekk fra enhver kontakt med marxisme og trotskisme. Den promoterer uvitenhet om historie, fiendtlighet til vitenskap, forakt for objektiv sannhet, og utallige former for kulturell tilbakeståenhet. De vet meget vel at forherligelsen av imperialistisk militarisme undergraves av samfunnskritisk tenkning. Ungdommens reduksjon til kanonfôr for imperialistkriger fordrer blind lydighet, basert på den gamle militaristiske forskriften, ditt lodd «er ikke å resonnere om hvorfor ... men å handle og dø».

Men International Youth and Students for Social Equality er fast bestemt på å besørge unge mennesker den politiske utdanningen de trenger i kampen for deres framtid, og for arbeidende menneskers framtid over hele verden.

Ved konkluderingen av dette online-stevnet oppfordrer vi dere til å treffe beslutningen om å bli med i IYSSE, til å bygge en massebevegelse for å få brakt Ukraina-krigen til opphør, og til å føre fram kampen for en sosialistisk verdensrevolusjon.

Loading