Internasjonale hilsener til SGPs valgkampstevne mot krig i Berlin: «Dette valgstevnet er av enorm betydning for arbeidere i alle land.»

Følgende hilsener fra USA, Russland, Storbritannia og Frankrike ble lest opp på valgkampstevnet mot krig, organisert av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), Tysklands Socialist Equality Party, på Potsdamer Platz i Berlin lørdag 4. februar.

Valgkampstevnet til Sozialistische Gleichheitspartei på Potsdamer Platz i Berlin, mot Ukraina-krigen og tysk militarisme.

Joseph Kishore, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party i USA

Kjære kamerater og venner,

Jeg vil gjerne på vegne av Socialist Equality Party i USA formidle våre hilsener til dette siste valgkampstevnet i valgkampen til Sozialistische Gleichheitspartei for delstatsvalget i Berlin.

For det kommende valget 12. februar har SGP plassert kampen mot krig i sentrum av sin kampanje. USAs og NATO-maktenes uopphørlige eskalering av deres krig mot Russland truer hele menneskeheten. Der krigen nå snart har dratt ut i et år viker de tilfeldige og konjunkturelle årsakene for de mer fundamentale målene. NATO-maktene, og framfor alt amerikansk imperialisme, søker Russlands militære nederlag og underkastelse. De brukte Putin-regimets reaksjonære invasjon av Ukraina, framprovosert av USA og NATO selv, for å forfølge dette målet. Krigens logikk, med utspring i de kapitalistiske styringselitenes mål, dikterer i tiltakende grad hendelsesforløpet. Med blekket knapt tørt på avtalene om å sende stridsvogner, reises nå kravet om jagerfly. Og hva blir det neste? Og selv der våpen og penger strømmer inn i Ukraina, snakker amerikanske militærplanleggere om krig med Kina i løpet av de to neste årene.

Den blodbesudlede amerikanske styringsklassen snakker om å forsvare «demokrati,» «frihet,» og «nasjonal suverenitet». Hvem tror de de lurer? Biden-administrasjonen leder en stat som i tre tiår har bedrevet uopphørlig militaristisk vold, og har ødelagt hele samfunn i Midtøsten, Øst-Europa og Sentral-Asia, og har anvendt de mest barbariske metoder for å oppnå sine mål. Hva den tyske styringsklassen angår går det ikke arbeidere over hele verden hus forbi at forrige gang tyske stridsvogner ble utplassert mot Russland, ble de dirigert av en nazidiktator.

De kapitalistiske styringselitenes hensynsløshet truer en katastrofe – og ikke bare i form av verdenskrig og en nukleær apokalypse, men også den pågående pandemien, miljøkriser, massefattigdom og gjenkomsten av fascisme og diktatur. Perspektivet til Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) er imidlertid basert på en dypt anlagt optimisme. Denne optimismen er for det første forankret i den internasjonale arbeiderklassens revolusjonære rolle. Arbeidere over hele verden trer inn i kamp mot betingelser av utbytting, som er enormt intensiverte av krigen selv. Her i USA råder det en stemning av raseri og motstand som bare finner et bleikt uttrykk i det siste årets betydelige vekst av streiker. Det korrupte fagforeningsapparatet sliter med å få begrenset og kontrollert klassekampen – en oppgave det vil vise seg ute av stand til å utføre.

For det andre, ICFIs optimisme er forankret i historiens lærdommer og trotskistbevegelsens program og perspektiv, som er det 21. århundres marxisme. Det er skjæringspunktet mellom dette programmet og de mektige kampene til milliarder av arbeidere over hele verden som vil endre forløpet av de politiske hendelsene og åpne en vei til framtiden, åpne veien til sosialisme. Der de oppnår dette målet, vil arbeiderne i Tyskland og USA, og arbeiderne i hele verden, marsjere hånd i hånd.

Andrei Ritsky, en representant for Den unge garde av bolsjevik-leninister i Russland

I løpet av den siste uka fant det sted en svært viktig utvikling som vil påvirke den nåværende status av krigen mellom det NATO-støttede Ukraina og Russland. Situasjonen er den at NATO-landenes leveranser av stridsvogner kan endre forløpet av krigen: Fra en indirekte krig eller en stedfortrederkrig til en direkte konflikt mellom NATO-landene og Russland. Denne utviklingen utelukker ikke anvendelsen av atomvåpen.

NATO-landene har gjennom hele krigen kontinuerlig utvidet deres bistand til Ukraina. Om den nåværende bistanden inkluderer stridsvogner, hva kan ikke da framtidig bistand omfatte? Hvor lenge går det før NATO-landene bestemmer seg for å stenge himmelen over Ukraina med deres jagerfly? Til deres direkte støtte for gjenerobringen av Krim, og sågar et angrep med atomvåpen?

Selv om vestlige media med jevne mellomrom bestreber seg for å overbevise deres lesere om at NATO ikke vil anvende atomvåpen først, negerer dette på ingen måte ansvaret for at NATOs politikk kan føre til Putin-regimets anvendelse av atomvåpen, som står i fare for å bli omveltet.

Vestlige media bestreber seg for å framstille det russiske samfunnet som et land av monstre forent av en beruset tørst etter å overta Ukraina. Jeg er forpliktet til å tilbakevise denne bakvaskelsen. Det russiske samfunnet, akkurat som NATO-landenes samfunn, er sammensatt av to hovedstridende klasser: arbeidere og kapitalister. Russland er langt fra så monolittisk som media prøver å gjøre det.

Den russiske arbeiderklassen støtter på alle mulige måter antikrig-kampen i NATO-landene. Denne støtten kan bli ei bru for å styrke arbeiderklassens internasjonale enhet i Russland, Ukraina, Europa, Amerika, Asia og Australia. I Russland, som i alle kapitalistlandene, eksisterer det en motstand mot krig, og den vil ekspandere, men denne motstanden kan bare få reell styrke på grunnlag av et vitenskapelig program for sosialistisk internasjonalisme.

Vi ser at en genuin kamp for å bygge og utvide Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale som verdenspartiet for den sosialistiske revolusjonen bare er mulig gjennom å utdanne arbeiderklassen i hvert land på grunnlag av å bringe klarhet i historien om Oktoberrevolusjonen, Sovjetunionen og kapitalismens restaurering, hvilket er umulig uten å studere historien om trotskismens kamp mot stalinisme og pabloisme. Dette betyr at våre aktiviteter, som er innrettet på å bygge en seksjon i Russland og på tvers av hele den tidligere Sovjetunionen, blir konfrontert med et svært viktig spørsmål: Elimineringen av all stalinistisk og putinistisk skitt fra arbeiderklassens bevissthet, og introduseringen av revolusjonær klarhet som erstatning.

(Hele brevet fra Den unge garde av bolsjevik-leninister til Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale er publisert her.)

Chris Marsden, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party i Storbritannia

Sosialistiske hilsener til dette valgkampstevnet til Sozialistische Gleichheitspartei.

I denne tiden med alvorlig fare for den tyske, europeiske og internasjonale arbeiderklassen, hilser Socialist Equality Party i Storbritannia det modige standpunktet som de samlet her i dag har tatt, for å motsette seg den eskalerende NATO-ledede krigen mot Russland og for å slåss for å mobilisere arbeiderklassen mot den.

Som i Tyskland er den britiske styringsklassen grepet av krigsfeber, beredt til å anvende milliarder, levere missiler, stridsvogner, jagerfly og til å sende soldater for å drepe og dø, selv om dette truer atomkrig. Den kriminelle Conservative-regjeringen erklærer at Storbritannia ikke vil vike unna fra å anvende nukleære missiler. Labour Party-leder Keir Starmer er enig, og skryter av at hans parti er det virkelige «NATO-partiet».

Alle forlanger de med én stemme at lønningene må sløyes og de sosiale tjenestene ødelegges, for å betale for krig.

Arbeidere slåss imot, med nasjonale streiker som involverer millioner. Likevel er det ingen fagforeningsledere som motsetter seg krigen, mens Labours «venstre» rundt Jeremy Corbyn og pseudo-venstre-gruppene går med på denne historiske forbrytelsen.

Dette, deres ultimate svik, må besvares. SGP besørger nettopp dét svaret: «To verdenskriger er nok! Stopp krigshisserne!»

Tyske arbeidere må tilslutte seg dette partiet og bygge det. Vi i Storbritannia er deres standhaftige kamerater i denne kampen på liv-og-død.

Alex Lantier, nasjonalsekretær for Parti de l'égalité socialiste i Frankrike

Kjære venner, det er meg en fornøyelse å overbringe hilsener fra Parti de l’égalité socialiste, den franske seksjonen av ICFI, til denne historiske begivenheten.

Dette valgkampstevnet i Berlin, det historiske episenteret for europeisk imperialisme og militarisme, er av enorm betydning for arbeidere i alle land. Åtti år etter at sovjetstyrker under den andre verdenskrigen beseiret nazihærene ved Stalingrad, leder Berlin nå sammen med Washington NATOs forsøk på å utløse en tredje verdenskrig med Russland. I hvert et land er krigen i sentrum av det politiske livet.

I Frankrike streiker og marsjerer millioner av arbeidere mot president Emmanuel Macrons overveldende upopulære politiske linje for å uthule pensjonene. Nesten alle pengene Macron planlegger å kutte fra pensjonsutbetalingene skal brukes på et utgiftsprogram på € 413 milliarder for militæret, for å bevæpne fransk imperialisme for krig. Det er eksplosivt raseri blant franske arbeidere der Macron lover å ofre deres levestandarder for krigen, og han slipper fransk opprørspoliti løs mot enhver som våger å protestere.

Arbeiderklassen kan ikke få stoppet angrepene på dens grunnleggende sosiale og demokratiske rettigheter med mindre den forener seg internasjonalt, i kamp for å stoppe NATO-Russland-krigen i Ukraina. Denne virkeligheten ligger til grunn for den ekstraordinære betydningen av dagens valgkampstevne.

Sozialistische Gleichheitspartei er det eneste partiet i Tyskland som fører en uforsonlig kamp for å samle arbeidere og ungdommen mot denne krigen.

For åtti år siden jobbet de franske trotskistene i undergrunnsmotstanden mot naziokkupasjonen sammen med tyske trotskister, og med sympatiserende tyske soldater, for å bygge forent revolusjonær opposisjon i den europeiske arbeiderklassen mot nazismens uforlignelige forbrytelser. Ikke engang hitlerist-regimet kunne tilintetgjøre marxismens dype innvirkning på Europa og Tyskland.

Det er disse tradisjonene av uforsonlig internasjonalistisk kamp som ligger til grunn for arbeidet til SGP, PES og hele ICFI for å motsette seg NATO-Russland-krigen i Ukraina.

På dette grunnlaget oppfordrer jeg innstendig alle som deltar på dette valgkampstevnet om å gi SGP deres fulle støtte.

Loading