Perspective

Stopp den politiske skueprosessen mot den ukrainske sosialisten Bogdan Syrotiuk!

Den 25. april 2024 ble Bogdan Syrotiuk, den 25-år-gamle lederen av Den unge garde av bolsjevik-leninister – Young Guard of Bolshevik-Leninists (YGBL) – en sosialistisk-trotskistisk organisasjon aktiv i Ukraina, Russland og i hele den tidligere Sovjetunionen, arrestert av den beryktede statlige sikkerhetstjenesten til det fascistiske Zelenskyj-regimet, SBU. Bogdan blir holdt under forferdelige betingelser i et høysikkerhetsfengsel i byen Mikolaev, beliggende i det sørlige Ukraina.

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI) – den trotskistiske verdensbevegelsen YGBL er politisk tilknyttet, har endelig fått tak i de faktiske dokumentene der SBU presenterer deres anklager mot Bogdan Syrotiuk. Disse dokumentene, som danner grunnlaget for hans varetektsfengsling, gjør det helt klart at Bogdan er offer for en monstrøs statlig skueprosess. Påstandene sammensatt av SBU er en grov kombinasjon av løgner, åpenbare fabrikkeringer og politiske absurditeter.

Bogdan Syrotiuk, april 2023

Forøvrig er dokumentene innmeldt av SBU ikke bare rettet mot Bogdan. De er intet mindre enn en krigserklæring mot all venstreorientert og sosialistisk opposisjon mot Zelenskyj-regimet, og spesifikt Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) og dens offentlige organ, World Socialist Web Site.

Den sentrale påstanden rettet mot Bogdan Syrotiuk er at han er skyldig i høyforræderi. Grunnlaget for denne anklagen er at Bogdan de to siste årene har vært «engasjert i forberedelsen av publikasjoner bestilt av representanter for et russisk propaganda- og informasjonsagentur, World Socialist Web Site» [uthevelse tillagt].

World Socialist Web Site blir fordømt som et instrument for «en aktiv informasjonskrig mot Ukraina» som blir ført av Russland, som

bruker de såkalte «venstreorienterte» propagandistene og deres informasjonsplattformer (nettsteder, media og sosiale plattformer) for å diskreditere støtten til Ukraina fra internasjonale partnere, rettferdiggjøre Russlands væpnede aggresjon mot Ukraina, og som beskylder vestlige land for å skape betingelser som tvang Russland til å igangsette den såkalte spesielle militæroperasjonen, oppildne til kriger i Ukraina ved å forsyne landet med våpen, osv. Som et resultat blir de brukt av Russland til systematisk å formidle pro-Kreml narrativer til befolkningen i Ukraina og Ukrainas allierte land...

Siden begynnelsen av Russlands fullskala invasjon av Ukraina har World Socialist Web Site «WSWS» jevnlig publisert artikler på forskjellige språk med siktemål å diskreditere Ukraina og representanter for regjeringer rundt om i verden for å ha assistert Ukraina i landets kamp mot aggressorstaten.

ICFIs opposisjon mot USA-NATO-krigen i Ukraina er et essensielt element i organisasjonens politiske program, dypt forankret i trotskistbevegelsens sosialistiske og internasjonalistiske prinsipper. Det ukrainske regimets forsøk på å framstille denne opposisjonen som et instrument i Putins propagandanettverk er like ondskapsfullt løgnaktig som det er politisk absurd. Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonales uforsonlige opposisjon mot Putin-regimet – som oppsto som en konsekvens av det stalinistiske byråkratiets endelige svik mot sosialisme og restaureringen av kapitalismen i den tidligere Sovjetunionen – er et fundamentalt politisk faktum som ikke bare underbygges i skrevne tekster som telles i hundretall, men også i trotskistbevegelsens uttømmende dokumenterte aktivitet som strekker seg over mange tiår.

Tro mot dets fascistiske karakter opererer det ukrainske regimet på grunnlag av den velkjente forordningen til Hitler og hans propagandaminister, Joseph Goebbels: «Jo større løgna er, desto lettere vil den bli trodd».

I dette spesielle tilfellet synes Zelenskyj-regimet å tro at omfanget av SBU-løgnene er av en slik størrelsesorden at de ganske enkelt vil overvelde den tenkende offentligheten. Det forventer følgelig at opinionen vil akseptere at Putin-regimet styrer WSWS’ arbeid, som SBU-tiltalen beskriver som

en nettpublikasjon av den trotskistiske verdensbevegelsen, Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) og dens tilknyttede seksjoner i Socialist Equality Parties rundt om i verden, som dekker de viktigste sosiopolitiske problemene rundt om i verden fra posisjonen av revolusjonær opposisjon til det kapitalistiske markedssystemet, med sikte på å etablere verdenssosialisme gjennom sosialistisk revolusjon.

SBU forsøker ikke på noe punkt å forklare motsetningen som ødelegger dets sak mot Bogdan, det vil si, at de politiske prinsippene han opprettholder som en sosialist og internasjonalist og opponent mot kriger ført av den kapitalistiske styringsklassen er uforsonlig fiendtlige mot de politiske orienteringene til Putin-regimet, inkludert dets invasjon av Ukraina.

SBU prøver å unnvike motsigelsen ved ganske enkelt å lyve. Tiltalen hevder at Bogdans aktiviteter, «der han handlet etter instrukser fra en representant for World Socialist Web Site», besto av å «støtte og rettferdiggjøre gjennomføringen av Russlands aggressive krig på Ukrainas territorium ...»

Hvert ord er ei løgn. Opposisjonen fra ICFI, dens tilknyttede organisasjoner, og fra WSWS mot den russiske invasjonen, i tråd med dens fiendtlighet mot Putin-regimet, er et politisk faktum som er dokumentert i hundrevis av artikler som har blitt publisert siden invasjonens første dag.

Folk samles midt i ødeleggelsene forårsaket etter artilleriildgiving mot et kjøpesenter i Kyiv, Ukraina, mandag 21. mars 2022. [Kilde: AP Photo/(AP Photo/Rodrigo Abd)] [AP Photo/Rodrigo Abd]

Den 24. februar 2022, dagen for den russiske invasjonen, publiserte ICFI en uttalelse på WSWS med tittelen: «Opponer mot Putin-regjeringens invasjon av Ukraina og USA-NATO-krigshissing! For enheten av russiske og ukrainske arbeidere!» Det begynte:

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) og World Socialist Web Site fordømmer den russiske militærintervensjonen i Ukraina. Til tross for provokasjonene og truslene fra USA og NATO-maktene, må sosialister og klassebevisste arbeidere opponere mot Russlands invasjon av Ukraina. Katastrofen som ble igangsatt av oppløsingen av Sovjetunionen i 1991 kan ikke avverges på grunnlag av russisk nasjonalisme, en tvers igjennom reaksjonær ideologi som tjener interessene til den kapitalistiske styringsklassen representert av Vladimir Putin.

Det som kreves er ikke en tilbakevending til tsarismens utenrikspolitiske orienteringer fra perioden før 1917, men heller en gjenopplivning, i Russland og over hele verden, av den sosialistiske internasjonalismen som inspirerte Oktoberrevolusjonen i 1917, og førte til opprettelsen av Sovjetunionen som en arbeiderstat. Invasjonen av Ukraina, uansett berettigelsene gitt av Putin-regimet, vil bare tjene til å splitte den russiske og den ukrainske arbeiderklassen, og forøvrig, tjene amerikansk og europeisk imperialismes interesser.

Putin har berettiget hans handlinger, i de to vesentlige uttalelsene har han kommet med i løpet av den siste uka, ved å regne opp USAs provokasjoner og forbrytelser. Det er uten tvil mye som er faktisk sant i hans fordømmelse av Washingtons hykleri. Men den giftige antikommunistiske og xenofobiske ideologien han påkaller, og interessene han hevder å forsvare, er gjennomgående reaksjonære og ute av stand til å appellere til den breie massen av arbeiderklassen i Russland, enn si i Ukraina og over hele verden. En betydelig del av arbeiderklassen i Russland og Ukraina vil bli frastøtt av kynismen i Putins glorifisering av den heroiske kampen Sovjetunionen førte mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig samtidig som han fordømmer Oktoberrevolusjonen og eksistensen av Sovjetunionen (USSR) som en multinasjonal stat.

ICFI insisterte at den sosialistiske opposisjonen mot imperialisme var uforenlig med noen form for nasjonal sjåvinisme, og avviste derfor alle begrunnelsene for invasjonen gitt av Putin-regimet og dets apologeter. Deres påkallelse av «nasjonalt forsvar» kunne ikke aksepteres av sosialister. Bekjempelsen av imperialisme og dens omvelting var bare mulig gjennom den internasjonale arbeiderklassens revolusjonære kamp. Uttalelsen fra ICFI refererte Trotskijs ord: «Ikke å binde seg til nasjonalstaten i krigstid, ikke å følge krigskartet, men kartet over klassekampen, er bare mulig for det partiet som allerede har erklært uforsonlig krig mot nasjonalstaten i fredstid.»

Bogdan Syrotiuk

ICFI oppfordret «til en umiddelbar slutt på krigen» og forklarte: «Ved å opponere mot invasjonen av Ukraina fordømmer vi USA/NATO-imperialismens politiske orienteringer, med dens påstander om å forsvare demokrati og menneskerettigheter som er bloddryppende hyklerske.»

Denne politiske erklæringen detaljerte prinsippene og den politiske orienteringen som har ledet arbeidet til ICFI og WSWS siden krigen begynte.

Den 26. februar 2022 holdt Den internasjonale komitéen et internasjonalt webinar, der dens opposisjon mot krigen ble ettertrykkelig fremmet. Blant foredragsholderne, i tillegg til meg selv, var Nick Beams, en mangeårig leder av Den internasjonale komitéens australske seksjon, Johannes Stern, en ICFI-leder i Tyskland, Thomas Scripps, et ledende medlem av ICFIs seksjon i Storbritannia, Joseph Kishore, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party i USA, og Evan Blake, et annet ledende medlem av SEP (USA).

ICFI har aldri veket fra den prinsipielle opposisjonen mot NATOs og Russlands politiske orienteringer som organisasjonen fremmet i krigens første dager.

Relasjonen mellom ICFI og kameratene fra YGBL sammenfalt nesten nøyaktig med krigens utbrudd. De ble tiltrukket av ICFI nettopp på grunn av organisasjonens opposisjon mot både krigen og nasjonalsjåvinismen til det russiske og det ukrainske regimet.

SBU-tiltalen påstår at World Socialist Web Site tildelte Bogdan «oppgaven med å forberede, skrive, redigere og publisere ... både på WSWS-nettstedet og andre kommunistisk-orienterte medier, artikler, publikasjoner, kommentarer osv., med siktemål å spre pro-russiske narrativer relatert til Den russiske føderasjonens væpnede aggresjon mot Ukraina, som begynte den 24. februar 2022, som [Bogdan Syrotiuk] ga sitt frivillige samtykke til».

Til støtte for denne påstanden refererer SBU til en YGBL-uttalelse med tittelen «For organiseringen av en internasjonal bevegelse av arbeidere og unge mennesker mot krig!» SBU hevder at dette dokumentet, publisert på World Socialist Web Site den 12. oktober 2022, inkluderer «fragmenter, uttalelser, setninger og fraser ... som inneholder rettferdiggjøring av Den russiske føderasjonens væpnede aggresjon, som begynte i 2014 ...»

Dokumentet selv avslører klart og tydelig at denne påstanden er ei løgn. Det er ikke en eneste setning i YGBL-uttalelsen som indikerer støtte for invasjonen av Ukraina. SBU refererer selektivt fra dokumentet, inkludert passasjer kun fra de nummererte avsnittene 4, 7, 8, 10 og 13. Avsnittene fra 4 til og med 8 – SBU avbryter kontinuiteten i YGBLs analyse ved å utelate avsnittene 5 og 6 – besørger en konsis marxistisk forklaring av den objektive kapitalistkrisa og de politiske målene som lå til grunn for provokasjonen av krigen av USA og deres NATO-allierte. De uttaler:

4. Den nye verdensorden USA bestreber seg for å etablere ser høyst sannsynlig ut som dette bildet: Russland og Kina skal underordnes imperialismen og splittes opp, om det er nødvendig for å få opprettet direkte kontroll over deres naturskatter, industri-teknologiske og menneskelige ressurser.

5. De europeiske imperialistmaktene støtter USA, for deres egen plass i den nye omfordelingen av verden. Europeisk imperialisme ser samtidig bare én vei ut av sin egen økonomiske og geopolitiske knipe, selv om den av USA er satt på rasjoner, som er i omfordelingen av verden der den kan gjenvinne sin tidligere storhet.

6. Japan, Sør-Korea og Australia støtter USA bare så langt som det passer deres interesser i kampen mot Kina i Stillehavsregionen. Disse landene vil støtte USA så lenge det tillater dem å konkurrere med Kina. Prosessen med å dele innflytelsessfærer vil gjenopplive motsetningene mellom kapitalistmaktene i Stillehavet, som er like mye i limbo som Europa er.

7. Krisa i 2008 gjenopplivet klassekampene rundt om i verden. Den arabiske våren tidlig på 2010-tallet er et levende bevis på denne gjenopplivelsen. Den tvang amerikansk og europeisk imperialisme til å gå til mer besluttsomme tiltak. I 2014 støttet de et statskupp i Ukraina. Gjennom dette kuppet klarte USA å skape alle forutsetninger for å bygge et brohode for en framtidig krig mot Russland.

8. Covid-19-pandemien som brøyt ut i 2020 forverret kapitalismens motsetninger og var utløseren for en raskere utvidelse av amerikansk imperialisme, som forberedelser til krig mot Russland og Kina. USA la ut på en mer provoserende kurs for å forlate «ett-Kina»-politikken, og øke landets støtte til Ukraina, som uttrykt på NATO-toppmøtet i august 2021, som støttet Zelenskyjs «Krim-plattform».

Bemerkelsesverdig utelater SBU avsnitt 9 i YGBL-uttalelsen, som presenterer en skoldende tiltale av Putin-regimet. Dette avsnittet lyder:

Det reaksjonære regimet til Vladimir Putin oppsto fra det stalinistiske byråkratiets bedragerske oppløsing av Sovjetunionen og restaureringen av kapitalisme. Putins politiske orienteringer er i siste instans innrettet på å sikre det post-sovjetiske oligarkiets rikdommer, ovenfra mot presset fra vestlig imperialisme, og enda mer nødvendig, nedenfra mot den russiske arbeiderklassens bevegelse.

SBU refererer faktisk avsnitt 10, som fortsetter kritikken av Putin-regimet, og hevder:

Innenfor denne geopolitiske og sosiale konteksten var Putins eventyrlige invasjon av Ukraina den 24. februar det russiske oligarkiets respons på NATOs uopphørlige ekspansjon mot øst. Putin-regimets hovedmål var gjennom presset av dets «spesialoperasjon» å oppnå en ny runde av samtaler med USA-NATO, da den siste runden fra USA-NATOs side endte med å krysse «røde linjer», hvilket forårsaket Putins invasjon.

Karakteriseringen av Putins invasjon som «eventyrlig» er på ingen måte forenlig med det SBU hevder å være et «pro-russisk narrativ». SBU erkjener åpenbart skjørheten i forsøket på å framstille YGBL-uttalelsen som pro-Putin propaganda, og besluttet mot ytterligere referanser fra dokumentet, og utelot YGBLs utvikling av deres fordømmelse av Putins politiske orienteringer i avsnitt 11 og 12, som fastslår:

11. Det russiske borgerskapets ønske om et «jevnbyrdig partnerskap» med Vesten var én av de mest utopiske vrangforestillingene. Denne vrangforestillingen, historisk avledet fra Stalins politiske orientering med «Folkefronter» og deretter «fredelig sameksistens», utviklet seg på 1990-tallet blant den vordende nye klassen av russiske kapitalister.

12. Putin-regimet har ikke kvittet seg med denne utopiske vrangforestillingen. Helheten av dets politiske orienteringer har vært å manøvrere og søke kompromisser med Vesten, som det russiske oligarkiet har ønsket å være «på lik linje med». Det var bare det at vestlig imperialisme, med sine ambisjoner om å erobre Russland, ikke brydde seg om disse forsonende tonene fra Putins regime.

SBU valgte også ikke å referere avsnitt 17 i YGBL-uttalelsen, som erklærer:

Krigens forløp etter Putins invasjon av Ukraina understreker i tiltakende grad denne invasjonens reaksjonære karakter. Der Putin hevder å kjempe for det russiske folkets uavhengighet fra vestlig imperialismes trussel, forsvarer han faktisk bare det russiske oligarkiets uavhengighet for å kunne utbytte den russiske arbeiderklassen og landets rikdom av råstoffer.

Avsnitt 18, som heller ikke refereres, knuser ytterligere SBUs tiltale av Bogdan, YGBL og WSWS som instrumenter for russisk propaganda. Avsnittet fstslår at

de nylige nederlagene i september og oktober understreker at Putin-regimet ikke har noen vei ut av det russiske samfunnets nåværende krise. Det vil heller ikke finne en slik utvei i framtiden. Alle de militære og politiske aktivitetene til Putin-regimet vil bare bidra til vestlig imperialismes eskalering, og forverringen av vilkårene for den russiske, ukrainske og internasjonale arbeiderklassen.

SBU unnlot også å referere avsnittene 19 og 20, som forutseende advarte om katastrofen krigen kunne føre til.

19. Utsiktene for den nåværende krigen, når de tenkes innenfor rammeverket av kapitalistsystemet, er svært dystre. For det første, denne krigen vil anta en langsiktig karakter, og den vil ikke bare bli utkjempet mellom Ukraina og Russland. Den er det første skrittet i retning av å antenne verdenssituasjonen, til det punkt at trusselen om en tredje verdenskrig rett og slett er uunngåelig. Alle land i verden vil delta i den framtidige krigen.

20. For det andre, krigens karakter vil bli bestemt av de styrende klassenes politiske orienteringer, som nå står på en blatant menneskefiendtlig posisjon. De styrende klassene forflytter seg hensynsløst i retning av bruk av atomvåpen i konflikten, og skaper dermed den reelle muligheten for et nukleært Armageddon. At det spøker en planetarisk ødeleggelse har opphav i imperialistiske kapitalistregjeringers vanvittige politiske orienteringer. Den styrende kapitalistelitens hensynsløshet tvinger unge mennesker til å spørre om hvorvidt de overhodet vil bli tillatt en framtid.

SBU refererer spesifikt dette dokumentet som bevis på Bogdan Syrotiuks forræderske aktivitet. Men teksten i dette dokumentet tilbakeviser konkluderende anklagen om at Bogdan og YGBL fremmer et pro-Putin narrativ.

Forøvrig, og mest avgjørende, det ukrainske regimet presenterer ikke et fnugg av bevis for å underbygge sin absurde og løgnaktige påstand at World Socialist Web Site er et «russisk propaganda- og informasjonsagentur». Med denne skitne bakvaskelsen avslører Zelenskij-regimet – til tross for den pågående krigen med Russland – den vedvarende innflytelsen fra stalinismens rabiate hat mot trotskisme. Som i Russland, overføringen av makt i Ukraina fra stalinistiske byråkrater til kapitalistiske oligarker har ikke krevd noen endring i det politiske politiets metodikk. De samme teknikkene med fabrikkeringer og sverting, anvendt av stalinistregimet mot trotskister i epoken med Moskva-prosessene og terroren i årene 1936 til 1939, forblir operative i Kiev.

Bogdan Syrotiuk står beskyldt for forræderi og står overfor trusselen om en livslang fengselsdom som tilsvarer en dødsdom. Men påstandene mot Bogdan er utelukkende basert på artikler og taler han har publisert på World Socialist Web Site, der han har erklært hans opposisjon, som en sosialist og internasjonalist, mot kapitalistregimene til Zelenskyj og Putin og den pågående krigen som har kostet hundretusenvis av ukrainske og russiske liv.

Røyk stiger fra bygninger i Bakhmut, Ukraina, lokalisering av tunge kamper mellom ukrainske og russiske tropper, onsdag 26. april 2023. [AP Photo/Libkos]

SBU tiltaler Bogdan for å ha fremmet informasjon i hans taler og skrifter publisert på World Socialist Web Site «som er tilgjengelig for alle i verden, inkludert borgere i Ukraina» som avslører den reaksjonære karakteren til det ukrainske regimet og krigen.

SBU erklærer at Bogdans «kriminelle handlinger bare ble stoppet med en intervensjon fra et agentur for rettshåndhevelsen». Hvilken knusende selvavsløring av påstandene at USA-NATO-stedfortrederkrigen føres for å forsvare demokrati i Ukraina.

Realiteten er at Ukraina er et fascistisk diktatur, som anvender politimetoder for å stoppe uttrykket av folkelig opposisjon mot politikken som har brakt folket uforlignelige lidelser og død.

Arrestasjonen av Bogdan Syrotiuk kommer nettopp på et punkt med økende folkelig opposisjon mot Zelenskyj-regimet. Den 18. mai trer en ny og enormt upopulær mobiliseringslov i kraft som vil utvide det ukrainske militærets rekrutteringsslepenot. Selv New York Times har uttrykt tvil om Zelenskyjs evne til «å finne nye tropper for å avlaste en sliten, ofte demoralisert styrke».

I en artikkel som ble publisert på World Socialist Web Site 30. april rapporterte Maxim Goldarb, en ukrainsk sosialist som har blitt forfulgt av Zelenskyj-regimet: «Flere og flere ukrainske menn prøver desperat å flykte fra landet, uvillige til å dø for andres egoistiske formål.»

Han la til:

Det er ikke den rike minoriteten, men den fattige majoriteten – de arbeidsledige, arbeidere, bønder, lærere, leger, kontorarbeidere – som skal sendes inn i den blodige kjøttkverna. Nå, med vedtaket av den nye loven, vil antallet menn som er fratatt grunnleggende menneskerettigheter, som vil bli fanget og jaget ned som dyr og bli sendt til fronten, økes mangfoldig.

Profittene til dem som nyter godt av denne krigen vil også økes mangfoldig, som jeg allerede har skrevet om mange ganger. Disse enorme profittene vil bli delt opp mellom det militær-industrielle komplekset, dets lobbyister i det amerikanske og europeiske etablissementet, og toppsjiktet av det ukrainske oligarkiet.

Bogdan Syrotiuks liv er i fare. I miljøet av terror som eksisterer i Ukraina, er han fratatt alle midler og muligheter til å forsvare seg. Tiltak for å oppnå kompetent juridisk representasjon har blitt undergravd av regjeringstrusler mot forsvarsadvokater. Ikke mindre enn fem advokater har takket nei til å representere Bogdan fordi å påta seg oppgaven ville utsette dem for betydelig fysisk fare.

Bogdan Syrotiuk på et 9. mai-stevne til ære for den sovjetiske seieren over Nazi-Tyskland i den andre verdenskrig.

Betydningen av kampen for å forsvare Bogdan og sikre hans frihet strekker seg utover Ukraina. Hans fengsling er nok et eksempel på det voksende internasjonale angrepet på demokratiske rettigheter der imperialismen eskalerer dens militære operasjoner over hele verden. Den politiske konspirasjonen for å ødelegge Julian Assange satte i gang en prosess som gjentas over hele verden.

De som opponerer mot og avslører imperialistregimenes forbrytelser er målrettet for statsforfølgelse. Angrepet på grunnleggende demokratiske rettigheter – først og fremst tanke- og ytringsfriheten – er alltid rettferdiggjort på grunnlag av løgner.

Opponentene mot Israels genocidale krig mot Gazas blir fordømt som antisemitter, selv der demonstrantene er jøder. I fordømmelsen av Bogdan Syrotiuk som en agent for Russland for å opponere mot stedfortrederkrigen i Ukraina, er den samme løgnaktige metoden tatt i bruk.

Den reelle årsaken til arrestasjonen og forfølgelsen av Bogdan Syrotiuk er at han slåss for enheten av den ukrainske, russiske og internasjonale arbeiderklassen mot de styrende kapitalistelitene i alle land. Som kamerat Andrei Ritsky fra den russiske greina av Den unge garde av bolsjevik-leninister forklarte så veltalende i talen han holdt på Den internasjonale komitéens maidag 2024-feiring:

Den eneste «forbrytelsen» Bogdan begikk var hans overbevisning om at Ukraina bare kan bli virkelig fritt gjennom den ukrainske arbeiderklassens uavhengige kamp, der den handler sammen med den internasjonale arbeiderklassen mot imperialisme og krig. Han forfekter et prinsipielt politisk standpunkt basert på en marxistisk forståelse av krigen, i opposisjon til den fanatiske tilbedelsen av ukrainsk nasjonalisme så vel som den reaksjonære russiske nasjonalismen til Putin-regimet. Som hele vår bevegelse har han kjempet for foreningen av arbeidere i Russland og Ukraina med arbeiderne i imperialistlandene, for å få slutt på en brodermordkrig som har krevd livene til minst en halv million ukrainere og titusenvis av russere.

Han konkluderte hans bemerkninger med en erklæring av det fundamentale perspektivet som ligger til grunn for Den fjerde internasjonales arbeid:

Ikke noe borgerlig regime er i stand til å løse krisa annet enn gjennom krig og ødeleggelse, fordi enhver annen måte ville være i strid med dets fundamentale kapitalistinteresser. Kapitalismens motsetninger kan ikke løses innenfor nasjonale grenser og på grunnlaget av et forsvar av privat eiendom. Bare den internasjonale arbeiderklassen, bevæpnet med programmet for sosialistisk verdensrevolusjon vil være i stand til å sette en stopper for krigene og løse den fundamentale krisa. For å gjøre det må den imidlertid slåss for sin enhet med sine brødre og søstre rundt om i verden.

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale oppfordrer til en global kampanje for å kreve den umiddelbare løslatelsen av Bogdan Syrotiuk fra fengsel. Kampen for Bogdans frihet må tas opp av arbeidere, studenter og alle som er forpliktet til å forsvare demokratiske rettigheter og motsetter seg eskaleringen av imperialistkriger som, med mindre de stoppes, truer menneskeheten med en nukleær katastrofe.

Bli med i kampen for å få løslatt Bogdan. Spre denne uttalelsen så breit som mulig på sosiale medier. Bring denne saken til deres medarbeideres, medstudenters og venners oppmerksom. For å signere et opprop som krever Bogdans løslatelse, bidra med midler til forsvarskampanjen og bli personlig aktiv i kampen for hans frihet, gå til wsws.org/freebogdan.

Loading