ජෝසෆ් කිෂෝර් එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරනයේ සසප අපේක්ෂක