2019 சோசலிச சமத்துவக் கட்சி கோடைக்கால பள்ளி: நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழு 1982-1986 ல் பிளவுற்றதன் மூலங்களும் பின்விளைவுகளும்

ஜூலை 21-27, 2019 முதல், சோசலிச சமத்துவக் கட்சி (அமெரிக்கா) 1982-1986 முதல் முன்னாள் பிரிட்டிஷ் பிரிவான தொழிலாளர் புரட்சிகரக் கட்சியுடன் ICFI பிரிந்ததன் வரலாற்று தோற்றம் மற்றும் அரசியல் விளைவுகள் குறித்த சர்வதேச கோடைகால பள்ளியை நடத்தியது.

இந்த விரிவுரைகள் 1982-1995 வரையிலான நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் வரலாற்றைக் குறிக்கின்றன: தொழிலாளர் புரட்சிக் கட்சியின் ட்ரொட்ஸ்கிசத்தின் கோட்பாடு மற்றும் வேலைத்திட்டத்தின் திருத்தங்கள் பற்றிய விரிவான விமர்சனத்தின் ஆரம்ப வடிவமைப்பிலிருந்து, நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் கழகங்களை கட்சிகளாக மாற்றுவதற்கான முடிவு வரை காணலாம்.