Perspective

På 25-årsdagen for World Socialist Web Site

For 25 år siden, den 14. februar 1998, begynte Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) å publisere World Socialist Web Site. I løpet av nettstedets første publiseringsår ble WSWS lagt ut fem dager i uka. Fra og med mars 1999 la WSWS en sjette dag til sine ukentlige publiseringer. Siden publikasjonen ble grunnlagt har ikke én eneste planlagt publiseringsdag blitt forbigått. Antall artikler som har blitt lagt ut på nettstedet, bare på engelsk, er anslagsvis 100 000. Men WSWS publiserer på 29 språk. Dersom man inkluderte antallet artikler på alle disse språkene i opptellingen, ville det øke antallet publiserte artikler med flere titusener.

WSWS er, med stor margin, den mest leste marxist-sosialistiske internettbaserte publikasjonen i verden. Til tross for vedvarende og veldokumenterte bestrebelser fra Google og andre store selskapssøkemotorer for å blokkere tilgangen til WSWS, registrerer World Socialist Web Site anslagsvis 70 000 sidevisninger hver dag. Antallet WSWS-sideoppslag i 2022 utgjorde 25 995 248. I løpet av dette nye årets første måned registrerte World Socialist Web Site 1 882 673 sidevisninger.

WSWS’ leserskare er internasjonal. Rundt 40 prosent av leserne bor utenfor USA. Leserskaren er godt fordelt over alle voksne aldersgrupper. 17,36 prosent av WSWS-leserne er fra 18 til 24 år. Det vil si de ble født etter at WSWS ble grunnlagt. 26,66 prosent er fra 25 til 34 år. De som er i denne demografiske aldersgruppa har vært i stand til å få tilgang til WSWS hele deres voksne liv. 17,91 prosent er fra 35 til 44 år. 14,74 prosent er fra 45 til 54. 12,97 prosent er fra 55 til 64. Og endelig, 10,36 prosent av WSWS-leserne er over 65 år.

Bare nettstedets store volum av publiserte artikler, og forøvrig leserskarens størrelse og bredde, er en ekstraordinær prestasjon. Men det vi feirer i dag er langt mer enn de WSWS-elementene som kan kvantifiseres. World Socialist Web Site rangerer blant de mest betydningsfulle publikasjoner i den internasjonale sosialistbevegelsens historie. Publiseringene dette siste kvarte århundret er intet mindre enn den historiske opptegnelsen av den internasjonale marxistisk-sosialistisk-trotskistiske bevegelsens respons på de store politiske, sosioøkonomiske, kulturelle og intellektuelle begivenhetene, tendensene og prosessene i løpet av det tjuende århundres siste år, og de første tiårene av det tjueførste århundre.

I en uttalelse publisert da World Socialist Web Site ble lansert, definerte nettstedets redaksjon den nye publikasjonens prinsipper og formål, presentert på et veldig nytt kommunikasjonsmedium. Uttalelsen forklarte:

Der store begivenheter, fra finanskriser til utbrudd av militarisme og krig, bryter opp klasserelasjonenes nåværende tilstand, vil WSWS besørge en politisk orientering for de voksende rekkene av arbeidere som kastes ut i kamp. Vi forventer enorme kamper i alle land, mot arbeidsledighet, lave lønninger, innstrammingspolitikk og overtramp mot demokratiske rettigheter. World Socialist Web Site insisterer imidlertid på at disse kampenes suksesse er uatskillelig fra veksten av en sosialistisk politisk bevegelses innflytelse, ledet av et marxistisk verdenssyn.

WSWS vil følgelig bestrebe seg for en encyklopedisk bredde av historisk kunnskap, kulturkritikk, vitenskapelig opplysning og revolusjonær strategi. Nettstedets mål er å heve nivået på politisk og kulturell diskurs, som er uunnværlig for gjenfødelsen av en moderne sosialistisk arbeiderbevegelse.

World Socialist Web Site har forblitt tro mot dette perspektivet, som det fremmet for 25 år siden.

Alle det siste fjerdedels århundrets omkalfatrende begivenheter har det blitt rapportert om, og WSWS har underlagt dem alle en marxistisk analyse: Den amerikanske imperialismens brutale «for alltid-kriger,» de økonomiske krasjene på Wall Street, den omskiftelige globale klassekampen, demokratiets sammenbrudd, gjenkomsten av fascistiske bevegelser, revolusjonære opprør, kontrarevolusjonær vold, naturkatastrofer og økologiske katastrofer underbygget av den destruktive profittjakta og neglisjeringen av den sosiale infrastrukturen, den katastrofale pandemien.

WSWS har fulgt arbeiderklassens sosiale betingelser og avslørt det groteske nivået og de ødeleggende konsekvensene av sosial ulikhet, både i de mest framskredne og de mindre utviklede kapitalistlandene.

World Socialist Web Site’s arkiv vitner ikke bare om omfanget av nettstedets dekning, men også om dets dybde av innsikt og framsynthet. Nettstedets arbeid materialiserer marxismens kritiske rolle som en vitenskap for politisk perspektiv. WSWS’ respons på det siste kvarte århundrets store hendelser har bestått prøven satt av tidens tann.

Selv mens nettstedet har gjort de daglige hendelsene til gjenstand for betimelig analyse, har World Socialist Web Site ikke forsømt sitt ansvar for marxismens forsvar mot de mange formene for borgerlig ideologi som blir promotert på universitetene – spesielt den falske karikaturen av marxisme assosiert med Frankfurt-skolen, og postmodernismens irrasjonalitet – og for å avsløre deres manifestasjoner i den reaksjonære selv-opptatte identitetspolitikken til middelklassens pseudo-venstre-motstandere av arbeiderklassens kamp for sosialisme.

Et vesentlig element i WSWS’ teoretiske arbeid og nettstedets engasjement for utviklingen av arbeidernes politiske og sosiale klassebevissthet, har vært oppmerksomheten nettstedet har viet kulturkritikk, et engasjement som har kommet til uttrykk i tusenvis av anmeldelser av filmer og verk i andre kunstneriske sjangre, så vel som en kontinuerlig strøm av sosiale kommentarer. World Socialist Web Site har ført en kompromissløs kamp mot styringsklassens og dens medskyldige i media og underholdningsindustriens uopphørlige bestrebelser for å forringe kultur, promotere og glorifisere det tilbakestående, og derved undergrave arbeiderklassens sensitivitet for det kapitalistiske samfunnets gjennomgripende vold, undertrykking, utbytting og urettferdighet.

World Socialist Web Site har også ført krig mot historieforfalskning, som styringsklassen tyr til for å diskreditere fortidens store borgerlig-demokratiske og sosialistiske revolusjoner, for derved å frata arbeiderklassen et virkemiddel til å identifisere sine nåtidige kamper innen det historiske utviklingsforløpet til menneskehetens bevegelse i retning av å styrte kapitalismen og for menneskehetens frigjøring fra alle former for undertrykking og utbytting.

Den internasjonale komitéens forberedelser for dens seksjoners overgang fra trykte aviser til internett ble påbegynt i februar 1997. The World Wide Web var på det tidspunktet i sin spede begynnelse. Det fantes knapt ei trykt masseavis i verden som erkjente betydningen av det nye mediet. De store kapitalistiske presseorganene mente internett ville være lite mer enn et mindre supplement til deres trykte publikasjoner. De småborgerlige radikale og pseudo-venstre-organisasjonene de enten hånet det nye mediet, eller de viet det absolutt ingen oppmerksomhet.

Den internasjonale komitéen derimot, godt forankret i den historiske materialismens skole, erkjente internettets potensial og dets politiske implikasjoner for utviklingen av arbeiderklassens revolusjonære bevegelse. ICFI identifiserte to kritisk viktige karaktertrekk ved den nye kommunikasjonsteknologien. For det første ville utviklingen av internett skape og besørge trotskistbevegelsen et stort nytt publikum for revolusjonære sosialistiske ideer og politiske virkemidler. For det andre ville den nye teknologien bre seg over landegrensene og internasjonalisere kommunikasjonene. Dét ville etablere ekstraordinære muligheter for å koordinere og styre den internasjonale arbeiderklassens kamper på en global skala. Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale erkjente at kommunikasjonsrevolusjonen ville besørge en fysisk impuls av uforlignelig kraft for utviklingen av den sosialistiske verdensrevolusjonen.

WSWS-redaksjonen skrev i sin grunnleggende uttalelse fra februar 1998:

Vi har full tillit til at WSWS vil bli et uforlignelig verktøy for politisk utdanning og forening av arbeiderklassen på internasjonal skala. Nettstedet vil hjelpe arbeidende mennesker fra forskjellige land å koordinere deres kamper mot kapitalen, akkurat i den tid de transnasjonale selskapene organiserer deres krig mot arbeidskraften på tvers av landegrensene. Nettstedet vil lette diskusjonen mellom arbeidere fra alle nasjoner, slik at de kan sammenligne deres erfaringer og utarbeide en felles strategi. ICFI forventer at World Socialist Web Site’s verdenspublikum vil vokse etter hvert som internettet utvides. Som en rask og global form for kommunikasjon har internett ekstraordinære demokratiske og revolusjonære implikasjoner. Et slikt kommunikasjonsnett gjør det mulig for et massepublikum å få tilgang til verdens intellektuelle ressurser, fra biblioteker og arkiver til museer.

Foreløpig har ikke mediekonglomerater og regjeringsmyndigheter vært i stand til å begrense tilgangen til internettet, og kostnadene ved å publisere materiale er fortsatt relativt lave. Utbredelsen av datamaskiner i hjemmene, på skolene og arbeidsplassene og til brede deler av samfunnet, åpner muligheten for å kommunisere billig med titalls millioner mennesker.

En ny generasjon, som nå trer inn i det politiske liv, vil i vesentlig grad bli utdannet via internett. Allerede har 80 til 100 millioner mennesker tilgang til the Web, og dette tallet forventes å vokse raskt i løpet av de to neste årene. Gitt betydningen av denne teknologien for det moderne økonomiske liv, forventer vi at den vil bli stadig mer utbredt og stadig enklere å anvende.

Denne redaksjonsrådets spådom ble raskt stadfestet. De 80 til 100 millioner internettbrukerne da WSWS i 1998 ble lansert, vokste raskt til milliarder. I dag, 25-år-etter at WSWS ble lansert, kan leserne lure på hvorfor ingen andre organisasjoner som hevder å være på venstresiden reagerte på lignende måte på denne teknologien. Svaret er ikke kort og godt at de manglet den teknologiske kunnskapen. De så imidlertid ikke internettets potensial for utvikling av den globale klassekampen fordi dét ikke var hva de var interessert i, eller på utkikk etter.

Men den internasjonale komitéen var fokusert som en laser på dette revolusjonære potensialet. For igjen å sitere fra uttalelsen fra februar 1998:

Gutenbergs oppfinnelse av trykkepressen spilte på 1400-tallet en avgjørende rolle i å bryte kirkas kontroll over det intellektuelle liv, undergravde føydale institusjoner og underbygget den store kulturelle vekkelsen som begynte med Renessansen og i siste instans kom til uttrykk i Opplysningstiden og Den franske revolusjonen. På tilsvarende måte kan internett i dag legge til rette for en fornyelse av revolusjonær tenkning. Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale har til hensikt å anvende denne teknologien som et verktøy for frigjøringen av arbeiderklassen og de undertrykte over hele verden.

World Socialist Web Site gjør seg i dag nytte av de revolusjonære framskrittene innen global kommunikasjon. Men kraften, utholdenheten og suksessen til WSWS er ikke avledet fra teknologien publikasjonen anvender, men fra den marxistiske metoden, det sosialistiske programmet og det historiske perspektivet den er basert på.

Dette året er det ikke bare 25-årsmarkering for grunnleggingen av WSWS. Det er også hundreårsmarkering for Venstreopposisjonens grunnlegging i oktober 1923, under ledelse av Leo Trotskij. Dette markerte begynnelsen på kampen mot stalinismen, det sovjetiske byråkratiets kontrarevolusjonære nasjonalistprogram, som utførte de kriminelle svikene av sosialismen som førte til utallige nederlag for arbeiderklassen over hele verden, og til slutt, i 1991, til oppløsingen av Sovjetunionen, og gjenopprettingen av kapitalisme.

Den internasjonale kaderen av trotskister som i 1998 grunnla World Socialist Web Site, om enn relativt lite i antall, nyttiggjorde seg trotskistbevegelsens teoretiske og politiske kapital akkumulert i løpet av de 75 foregående årene, fra grunnleggingen av Venstreopposisjonen i 1923 og fram til Den fjerde internasjonale i 1938, Den internasjonale komitéen i 1953, og alle de påfølgende kampene mot alle former for opportunistiske revisjoner av marxisme og trotskisme. Kameratene som initierte grunnleggingen av WSWS og kjempet for nettstedets utvikling, hadde blitt grundig utdannet i trotskistbevegelsens historie og hadde allerede viet flere tiår av deres liv til byggingen av Den fjerde internasjonale.

Men den eldre generasjonens innsats har siden WSWS’ grunnlegging for et kvart århundre siden blitt styrket og båret fram av yngre kamerater over hele verden, hvorav mange stiftet deres første bekjentskap med sosialisme, marxisme og trotskisme der de søkte på internett og oppdaget World Socialist Web Site. Den samme veien til sosialisme og politisk utdanning vil bli fulgt av millioner av unge arbeidere og studentungdommer i den nære framtid.

Vi har all rett til å være stolte av og feire World Socialist Web Site’s oppnåelser. Men vi ikke bare bukker, for så å hvile på laurbærene. Den største krisa i menneskehetens historie er nå over oss. Krigsutbruddet i Ukraina er mer enn en advarsel. En katastrofe av uforlignelig omfang, som langt overgår til og med grusomhetene fra de to verdenskrigene i det tjuende århundre, utspiller seg og truer selve overlevelsen av den menneskelige sivilisasjon.

Det kunne ikke være noen større feil enn å satse menneskehetens overlevelse på håp om at fornuft skal seire over imperialistiske og kapitalistiske regjeringer, at de vil snu kursen, de-eskalere og legge til side deres jakt på profitter og geopolitisk hegemoni.

Styringsklassenes likegyldighet overfor innvirkningen av deres politikk på menneskeliv har allerede blitt avslørt av deres respons på pandemien, som ble oppsummert med den tidligere britiske statsministeren Boris Johnsons ord, «La likene hopes opp høyt.» Og det har de også gjort. Anslagsvis 25 millioner mennesker har siden 2020 dødd av Covid-19, og pandemiens fortsatte kostnader i død og funksjonshemminger blir så godt som ignorert. Og akkurat i dag er vi vitne til grusomhetene som utspiller seg i Tyrkia og Syria, en annen «naturkatastrofe» som er resultat av likegyldighet, uaktsomhet og underordningen av alt som for mennesker er viktig til jakta på personlig rikdom og makt.

Det er bare én kraft som kan stoppe eskaleringen i retning av katastrofe, enten den er i form av krig, klimaendringer eller et ytterligere utbrudd av en enda verre pandemi. Bare én kraft kan fornye menneskehetens progressive oppstigning. Det er den internasjonale arbeiderklassen. Denne alternative og nødvendige utviklingsveien er ikke en utopisk drøm. Dens faktiske framvekst og historiske potensial er nå synlig forespeilet i arbeiderklassens utviklende globale kamper. De samme objektive sosioøkonomiske motsetningene som driver styringsklassene i retning av fascisme og krig er for den globale arbeiderklassen pådriveren til revolusjon og sosialisme.

Dette er perspektivet som definerer og er er drivkraften bak arbeidet til World Socialist Web Site.

Vi oppfordrer alle WSWS-lesere og støttespillere til å bli med oss i å videreføre nettstedets arbeid.

Selvfølgelig trenger vi deres økonomiske støtte. Nettstedets voksende leserskare, midt i klassekampens voksende globale omfang, stiller stadig større krav til WSWS. Vår redaksjonsstab må utvides for å kunne svare på de praktiske og politiske utfordringene. WSWS må styrke sin tekniske og programmerende stab for å opprettholde et komplekst nettsted som aksesseres av millioner av lesere.

Derfor oppfordrer vi dere til å gi en størst mulig økonomisk donasjon til World Socialist Web Site. For å yte et bidrag, gå til wsws.org/donate. Om mulig, lov også månedlige donasjoner til WSWS.

Vi ber også om deres hjelp til å utvide nettstedets leserkrets. Videresend artikler som nettstedet publiserer til kolleger, venner og medstudenter. Oppfordre dem til å bli faste lesere og bidragsytere til nettstedet. Vi tar gjerne imot skriftlige bidrag fra lesere om viktige politiske og sosiale utviklinger, og rapporter selvfølgelig om klassekampen i alle deler av verden.

Og, viktigst av alt, vi oppfordrer deres til å treffe beslutningen om å bli med i kampen for sosialisme. I dette hundreårsjubiéet for trotskisme, ta kontakt og bli med i Socialist Equality Party eller ei Socialist Equality Gruppe, tilknyttet Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale, i deres respektive land. For å bli med, eller få mer informasjon om hvordan dere kan starte arbeidet med å etablere ei Socialist Equality Gruppe i deres region eller land, gå til wsws.org/join.

2023 blir et kritisk viktig år. Det er ingen tid å tape i å få utvidet World Socialist Web Site’s distribusjon og politiske innflytelse, stemmen til Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI). De millioner av lesere og støttespillere må bli millioner av medlemmer og aktive forkjemper i arbeiderklassens globale kamp for sosialisme.

Loading